resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Vlivy člověka

Do přirozeného vývoje přírodních poměrů Krkonoš zasahuje více než osm století člověk, snažící se využít všech přírodních zdrojů, jež hory poskytují.

Hospodaření v okolí Luční boudy
Hospodaření v okolí Luční boudy

Počáteční etapu osídlování podhůří Krkonoš ve 12. až 14. století vystřídalo středověké dobývání nerostného bohatství, zejména železných, měděných, arzenových či stříbrných rud. Středověké hornické a hutní podnikání odstartovalo rychlý rozvoj krkonošských sídel.

Velký význam při osídlování Krkonoš mělo sklářství (16.–17. století). Těžba nerostných surovin a výroba skla však vedla k živelné exploataci horských lesů. Ukončení a přesun těžby dřeva do sousedních hor předznamenaly přechod horalů k zemědělství a budaření, k pastvě dobytka a sklízení sena.

Období budního hospodářství (17.–19. století) výrazně změnilo tvář Krkonoš (vznik trvale bezlesých enkláv) a pozvolna vedlo k rozvoji turistiky. Ta zažívala svůj rozmach zejména na přelomu 19. a 20. století a její neúměrný nárůst měl za následek výrazné poškozování přírody a krajiny Krkonoš.

Ohrožení přírodních hodnot vedlo moudré a prozíravé lidi k postupnému zavedení řady ochranářských opatření, která se završila vyhlášením národních parků na obou stranách Krkonoš v letech 1959 (Karkonoski Park Narodowy) a 1963 (Krkonošský národní park).