resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Projekt Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky je tzv. předem definovaným projektem Ministerstva životního prostředí, financovaným z EEA fondů v programovém období 2010–2014. Projekt je zaměřen na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů a jejich biodiverzity v České republice v souvislosti s naplňováním závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních úmluvách v ochraně přírody.

Projekt je realizován ve spolupráci MŽP a partnerských organizací, z nichž každá odpovídá na základě své odbornosti za splnění specifické části projektu. Partnerský vztah je založen na základě smlouvy s MŽP. Správa KRNAP se na něm podílí z pozice správce krkonošské ramsarské lokality.
Partneři: AOPK ČR, Beleco, Česká společnost ornitologická, Výzkumný ústav rostlinné výroby Ruzyně, v.v.i., Jihočeská univerzita – zemědělská fakulta, ENKI, o.p.s., Norská agentura pro životní prostředí.

Jednotlivé aktivity projektu byly navrženy s ohledem na priority MŽP a relevanci naplňování mezinárodních úmluv v oblasti ochrany biodiverzity.

Aktivita 1: Stav mokřadů a jejich biodiverzity – zahrnuje aktivity vedoucí ke zjištění rozšíření a rozlohy mokřadů na území České republiky, vyhodnocení ekologického stavu mokřadů mezinárodního významu a jejich biodiverzity.

Aktivita 2: Interakce mokřadů – zahrnuje aktivity k vyhodnocení vzájemné interakce mokřadů a zemědělství, mokřadů a průmyslové těžby a mokřadů a změny klimatu.

Aktivita 3: Osvěta – aktivity na podporu zvyšování povědomí o významu a fungování mokřadů v krajině

Aktivita 4: Studijní cesty
• Studijní cesta pro norské partnery zaměřená na zkušenosti s revitalizacemi.
• Studijní cesta do Norska pro účastníky z ČR zaměřená na management mokřadů a na ekologickou výchovu a vzdělávání v oblasti mokřadů
• Souhrnná zpráva z kurzu polární ekologie a výzkumu polárních mokřadů (doc 400 kB)

Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu 5. 8. 2014
Ukončení realizace projektu 30. 4. 2017

Rozpočet projektu je 27 771 991 Kč. 80% rozpočtu pokryjí EEA fondy, 20% rozpočet MŽP.

Webové stránky projektu: www.pdpmokrady.cz

Bližší informace: Mgr. Libuše Vlasáková, koordinátorka projektu (libuse.vlasakova(zavináč)mzp.cz)