resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o NP ve vých. Krkonoších – IV. etapa

Identifikační číslo projektu: 26953375

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o národní park ve východních Krkonoších. Navazuje na již realizovanou I. etapu v rámci 14. výzvy OPŽP, II. etapu v rámci 27. výzvy OPŽP a III. etapu v rámci 42. výzvy OPŽP. Důvodem realizace
projektu je skutečnost, že Správa KRNAP je ze zákona povinna zajistit řádné hospodaření v lesních porostech v rámci velkoplošného chráněného území. Jedním ze základních předpokladů je dobrá dopravní dostupnost pro běžné zabezpečení lesního hospodářství a dále
pak pro případná řešení havarijních událostí.
V současnosti jsou nejvytíženější komunikace značně deformované a z toho důvodu je navržena rekonstrukce nejvýznamnějších lesních cest, které se v daném teritoriu nacházejí. Nejčastější důvody rekonstrukce vychází z eroze stávajícího povrchu, nedostatečným či
nefunkčním odvodněním cesty, potřebou zabezpečit stabilitu svahu, rozšířit výhybny, točny či samotnou šíři cesty. Všechny tyto negativní vlivy se podepisují na vlhkém a rozježděném povrchu, snížení únosnosti vozovky a celkové její destrukci.

Jedná se o těchto 7 lesních cest:

  • LC Zrcadlová
  • LC Cestník - Filip
  • LC Černá Paseka
  • LC Nad Pavlovou
  • LC Růženina
  • LC Suchý důl
  • LC Herlíkovice - Strážné (Motex) - 2. část.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 6. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 11. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 12. 2015

Celkové výdaje projektu činí 14 208 052 Kč. Projekt je financovaný prostředky z Operačního programu Životní prostředí.