resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Charakter současných lesů

Z hlediska lesního zákona jsou veškeré lesy na území KRNAP zařazeny v kategorii lesů zvláštního určení – zájem na plnění veškerých mimoprodukčních funkcích lesa je tady nadřazen funkcím produkčním.

Z pohledu přirozenosti je v současné době v Krkonoších rozlišováno pět kategorií:

  1. lesy původní
  2. lesy přírodní
  3. lesy přírodě blízké
  4. lesy kulturní
  5. lesy nepůvodní

Lesy původní a přírodní jsou zachovány pouze na malé rozloze (1 790 ha, resp. 909 ha) zejména v okolí alpínské hranice lesa (současná 1. zóna KRNAP) a zůstávají ponechány zcela přirozenému vývoji (bezzásahový režim). V lesích přírodě blízkých (9 730 ha) je odstupňován lesnický management tak, aby byla zachována a podporována druhová diverzita a autoregulační přírodní procesy. V lesích kulturních (24 000 ha) by mělo postupně dojít k přeměně druhové a věkové skladby, aby dlouhodobě směřovaly svým složením a biodiverzitu k lesům přírodě blízkým a začaly v nich probíhat autoregulační přírodní procesy. Lesy nepůvodní (44 ha) budou postupně rekonstruovány do podoby, která odpovídá přirozeným přírodním poměrům Krkonoš.