resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Asanace lesních cest v návaznosti na plnění Plánu péče o Krkonošský národní park a jeho OP

reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011414

Popis projektu:

V souladu s plněním Plánu péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo budou v rámci předkládaného projektu asanovány tři cesty, které v současné době již neplní účel, ke kterému byly v minulosti vybudovány. Dle nové (managementové) zonace se všechny cesty nacházejí v zóně přírodní a dvě bezprostředně v navrhovaném klidovém území. Realizace opatření přispěje ke snížení fragmentace území Krkonošského národního parku, což bude mít pozitivní vliv na celé jeho území.

Projekt řeší nezbytnou asanaci vybraných tří lesních cest, konkrétně se jedná o LC Meandry-Pudlák, LC Holmanka II a LC Ke Kouli. LC Meandry-Pudlák vede zónou přírodní a jde po hranici s navrhovaným klidovým územím uvnitř, LC Holmanka vede zónou přírodní a LC Ke Kouli vede jak zónou přírodní, tak klidovým územím. Uvedené lesní cesty v těchto lokalitách zcela pozbyly účelu, pro který byly v minulosti vybudovány. Vzhledem k tomu, že zájmové lokality jsou ponechány přírodním procesům, tak již není třeba zachovávat současné parametry uvedených cest z důvodu aktivních managementových opatření.

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou klidová území definována jako citlivá nanadměrný pohyb turistů, proto je pohyb možný pouze po vyznačených trasách tak, aby byl umožněn nerušený vývoj v daném území - z tohoto důvodu a také z důvodu nepotřebnosti je jedním z cílů projektu zrušení LC Ke Kouli bez náhrady. U dalších dvou cest je cílem změna parametrů z lesních cest na turistické chodníky, z nichž jeden zůstává v zóně přírodní zachován zejména z důvodu ponechání přístupu k naučné stezce Čertova strouha (LC Holmanka II) a druhý zůstává zachován z důvodu přístupu do Labského dolu a v případě potřeby z důvodu pohybu horské služby.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021

Celkové výdaje projektu činí 5 388 914,89 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.