resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Botanika

Botanická sbírka byla založena r. 1883, obsahuje přes 6000 evidovaných položek nižších rostlin (3095 mechorostů, 1173 lišejníků a 1972 hub), na 2000 položek cévnatých rostlin. Zvláště cenný je dokladový materiál nižších rostlin, který jak vlastními sběry tak výměnou získal první kustod sbírek Viktor Cypers von Landrecy na přelomu 19. a 20. století. Dokladují horskou květenu Rakousko-Uherska – tedy nejen Krkonoš, ale i Alp a jejich předhůří.

Sběry nejznámější krkonošské botaničky Josefíny Kablíkové (1787–1863) bohužel tvoří jen nepatrnou část sbírky. Jedná se o pouhých 99 položek a to ještě jen s názvy rostlin, nikoli lokalitami. Většinu svých krkonošských sběrů Kablíková posílala výměnou dalším botanikům a v současnosti je lze nalézt v řadě evropských muzeí. Z období kolem roku 1900 pochází herbář dr. Jakoba von Sternecka, k.k. Bezirks-Commissara v Trutnově. Představuje 79 položek s přesnou lokalizací (většinou z okolí Trutnova), obsahuje i druhy v současné době považované za ohrožené nebo chráněné. Z důvodů spíše významu historického než přírodovědného jsou v botanických sbírkách Krkonošského muzea ponechány i staré výukové školní herbáře z konce 19. a počátku 20.st. Je to herbář sběratele M. Finka z let 1887–1899 se 146 položkami bez určení místa sběru, Marie Schnell se 100 položkami rovněž bez lokalizace, 6 dílný herbář profesora Josefa Mika z období kolem r. 1911 obsahující přes 680 položek taktéž bez lokalizace, stejně i herbář Futsigův z let 1932–33 se 112 položkami.

Z období válečného a poválečného není ve sbírkách žádný dokladový materiál. Obnova fondu nastává až od doby založení Správy KRNAP v r. 1963. Kromě správců sbírky doplňují herbáře typickou krkonošskou květenou i další botanici Správy KRNAP. Do fondu přibyl i dokladový materiál doc. dr. J. Málkové, CSc. a doc. dr. Z.Wagnerové, CSc. z University Hradec Králové. tzv. synantropní vegetace, která se vlivem lidské činnosti šíří v okolí horských bud a podél cest až do nejvyšších částí Krkonoš i jedinečná kolekce dr. Heleny Štursové, srovnávacího materiálu z tundrových oblastí Skandinávie – především Norska a Švédska.

Sbírky Krkonošského muzea jsou vedeny v mezinárodním Index Herbariorum, který spravuje New York Botanical Garden, Bronx, New York. V prostorách pracoven Krkonošského muzea je možné zájemcům po předchozí dohodě zapůjčit herbářový materiál ke studiu přímo na místě, nebo lze vyžádané sběry zapůjčit i na pracoviště mimo Správu KRNAP.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.