resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Botanika

Botanická sbírka byla založena r. 1883, obsahuje přes 6 000 evidovaných položek nižších rostlin (3 095 mechorostů, 1 173 lišejníků a 1 972 hub), na 2 000 položek cévnatých rostlin. Zvláště cenný je dokladový materiál nižších rostlin, který jak vlastními sběry tak výměnou získal první kustod sbírek Viktor Cypers von Landrecy na přelomu 19. a 20. století. Dokladují horskou květenu Rakousko-Uherska – tedy nejen Krkonoš, ale i Alp a jejich předhůří.

Sběry nejznámější krkonošské botaničky Josefíny Kablíkové (1787–1863) bohužel tvoří jen nepatrnou část sbírky. Jedná se o pouhých 99 položek a to ještě jen s názvy rostlin, nikoli lokalitami. Většinu svých krkonošských sběrů Kablíková posílala výměnou dalším botanikům a v současnosti je lze nalézt v řadě evropských muzeí. Z období kolem roku 1 900 pochází herbář dr. Jakoba von Sternecka, k.k. Bezirks-Commissara v Trutnově. Představuje 79 položek s přesnou lokalizací (většinou z okolí Trutnova), obsahuje i druhy v současné době považované za ohrožené nebo chráněné. Z důvodů spíše významu historického než přírodovědného jsou v botanických sbírkách Krkonošského muzea ponechány i staré výukové školní herbáře z konce 19. a počátku 20. století. Je to herbář sběratele M. Finka z let 1887–1899 se 146 položkami bez určení místa sběru, Marie Schnell se 100 položkami rovněž bez lokalizace, 6 dílný herbář profesora Josefa Mika z období kolem r. 1911 obsahující přes 680 položek taktéž bez lokalizace, stejně i herbář Futsigův z let 1932–33 se 112 položkami.

Z období válečného a poválečného není ve sbírkách žádný dokladový materiál. Obnova fondu nastává až od doby založení Správy KRNAP v r. 1963. Kromě správců sbírky doplňují herbáře typickou krkonošskou květenou i další botanici Správy KRNAP. Do fondu přibyl i dokladový materiál doc. dr. J. Málkové, CSc. a doc. dr. Z.Wagnerové, CSc. z University Hradec Králové. tzv. synantropní vegetace, která se vlivem lidské činnosti šíří v okolí horských bud a podél cest až do nejvyšších částí Krkonoš i jedinečná kolekce dr. Heleny Štursové, srovnávacího materiálu z tundrových oblastí Skandinávie – především Norska a Švédska.

Sbírky Krkonošského muzea jsou vedeny v mezinárodním Index Herbariorum, který spravuje New York Botanical Garden, Bronx, New York. V prostorách pracoven Krkonošského muzea je možné zájemcům po předchozí dohodě zapůjčit herbářový materiál ke studiu přímo na místě, nebo lze vyžádané sběry zapůjčit i na pracoviště mimo Správu KRNAP.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.