resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Knihovna

Muzejní knihovna shromažďuje, uchovává a ochraňuje své knižní fondy, jejichž celkový počet činí více než 40 tisíc svazků. Od počátku svého vzniku (1881) měla knihovna jako součást Krkonošského muzea významné postavení. Sběrný program byl zaměřen na region Krkonoš, včetně, dříve německé nyní polské části, Podkrkonoší a dále na obory, které jsou ve sbírkách muzea zastoupeny – přírodovědné i humanitní. Hlavním zdrojem doplňování knižního fondu byly v minulosti převážně dary. V pozdějších letech byla knihovna doplňována kromě nákupem také výměnou a převedením knih ze zrušených institucí.

Knihovní fond je rozdělen na dvě části – studijní a sbírkový (regionální). Ve studijním fondu najdeme cizojazyčné i naučné slovníky, encyklopedie, knihy a časopisy oborů přírodovědných (zoologie, botanika, geologie) a společenskovědních (archeologie, historie, národopis, výtvarné umění). Knihovna odebírá časopisy, které vycházejí již od 19. století např. Časopis Národního muzea, Vesmír, Živa, Památky archeologické aj.

Sbírkový fond tvoří literatura o regionu, dále díla spisovatelů, kteří žili nebo pracovali v dané oblasti a staré tisky. Zajímavá je velká sbírka knih o legendě hor krkonošských o Krakonošovi, významem i velikostí pro poznávání Krkonoš je důležitá sbírka turistických průvodců, počtem obsáhlá je literatura o spiritismu, textilním průmyslu v Podkrkonoší. Jedinečná je řada regionálních vlastivědných časopisů Das Riesengebirge in Wort und Bild (1881–1898) a Wanderer im Riesengebirge (1881–1943).

Knihovna zajišťuje distribuci sborníku krkonošských prací Opera Corcontica, který vychází 1x ročně. Výměnou za tento časopis získává knihovna přes 100 titulů periodik převážně přírodovědného obsahu ze zahraničí a 70 tuzemských.

Knihovna poskytuje sbírkový fond pouze k prezenčním výpůjčkám ve studovně. Časopisy, knihy a diplomové práce ze studijního fondu se půjčují i absenčně. Výpůjční doba není pevně stanovena.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.