resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Mapy

Sbírka obsahuje 1 470 předmětů, většinou jednotlivých map, dále atlasy a několik plastických map. Jsou v ní zastoupeny mapy zeměpisné, turistické, lesnické, geologické, vojenské, politické, poštovní, dopravy, vodních toků, plány měst a další.

Map zachycujících oblast Krkonoš nebo jejich částí je přes 220 ks a pocházejí z 19. a 20. století. Jsou to převážně mapy turistické, ale jsou mezi nimi i mapy lesnické, plány okresů a měst. Ze starších např.: reprodukce kopie Hüttelovy mapy (mezi 1576–1585), rekonstruovaná r. 1995, mapa J. K. E. Hosera z r. 1806, mapa J. H. Fritsche z r. 1816 a plastická mapa A. Franze z r. 1770, vystavená v expozici turistiky.

Dále jsou ve sbírce mapy Čech, např. mapa J. Hondia z r. 1620, G. Mercatora z r. 1623, mapa J. Ch. Müllera z r. 1720; mapy českých krajů a okresů ze 17.–20. století, mezi nimi soubor map českých krajů, vycházející z 1. vojenského mapování, vydaný v 1. pol. 19. století F. J. H. Kreibichem.

Součástí fondu jsou i mapy Slezska ze 17.–19. století, např. mapa C. F. Wielanda z r. 1736 a r. 1823, starší mapy Rakouska-Uherska, jiných evropských států nebo jejich částí, plány měst, atlasy světa a školní atlasy ap., jež však mají z hlediska současného zaměření muzea už pouze okrajový význam.

Mapy vydávané od 60. let 20. století do r. 2000, kdy fond postrádal svého kurátora, ve sbírce chybí. V současnosti je sbírka doplňována pouze regionálními mapami jak historickými, tak novými.

Sbírkové předměty jsou postupně doplňovány do on-line katalogu.