resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Analýza a vytvoření Konceptu doplnění aplikační databáze LUHOP

Podprogram 115 342 - Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Číslo akce: 115V342001001

Popis projektu:

Krkonošské luční enklávy jsou kulturně historickým dědictvím a patří k významným fenoménům české krajiny. Pod vlivem tradičního hospodaření se na těchto enklávách vytvořily druhově bohaté květnaté louky, které jsou dnes domovem řady zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů (např. zvonek český, violka žlutá, prha chlumní, prstnatec listnatý, prstnatec májový, pětiprstka žežulník, chřástal polní a na okrajích enkláv se vyskytující tetřívek obecný). Pro zachování diverzity druhů, kterým jsou životním prostředí luční biotopy je nezbytně nutné řádné a pravidelné obhospodařování. Plánování a realizaci opatření Správa KRNAP administruje v řetězci organizačních kroků známém pod označením adaptivní managementový cyklus. Správa KRNAP zapracovala adaptivní managementový cyklus do aplikační databáze LUHOP (Luční hospodářský plán). LUHOP poskytuje mapové prostředí (GIS) provázané s rozsáhlou databází. Aplikační databáze kodifikuje všechny podstatné kroky AMC.

Po dvou letech zkušebního a jednom roce plného provozu bylo navrženo doplnění aplikace. Před zahájením samotného vývoje doplnění je nezbytnou podmínkou realizace zakázky vyhotovení 1. části (etapy) zakázky tzv. Konceptu doplnění. Koncept doplnění obsahuje podrobnou analýzu stavu technického prostředí Objednatele, návrh řešení a podrobný popis implementace LUHOP, včetně specifikace potřebných licencí.

Celkové náklady projektu: 519 000 Kč bez DPH

Časový harmonogram akce:

Zahájení:  01. 09. 2022

Ukončení: 31. 12. 2022