resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Revitalizace mokřadního biotopu na Slunečné stráni

Podprogram 115 342 - Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Číslo akce: 115V342001003

Popis projektu:

Předmětem je revitalizace vodní plochy, bývalého rybníčku „Na Sluneční stráni", s plochou hladiny 800 m2, která se nachází na travnatém hřebeni. Opravu stávající hráze, která bude přemodelována do nízkého zemního válu. Z nádrže budou odstraněny sedimenty a vytvořen bezpečnostní přeliv. Na zamokřené louce v okolí budou vyhloubeny 3 tůně, 1 průtočná a 2 neprůtočné. Koryto potoka bude zmeandrováno, do tůně 1 a pak bude navráceno do svého původního koryta.

Lokalita Slunečná stráň je zamokřená parcela (p.p.č. 217/2 k.ú. Maršov I) SKRNAP, která na rozdíl od okolních luk využívaných pro pastvu a seč, je ponechána ladem a z části zarostlá náletovými dřevinami tvořícími remízek rozčleňující zemědělskou krajinu. Na parcele se dále nachází zanesená tůň větších rozměrů, které byla uměle vytvořena nejspíše v druhé polovině 20. století. Nad jezírkem se nachází pramen, ze kterého vytéká drobná pramenná stružka, která jej zčásti sytí. Širší okolí mezi pramenem a jezírkem je tvořeno vlhkou loukou s malou populací zvláště chráněného druhu bledule jarní. Louka je zčásti ve stádiu zarůstání, a je nutné zde zahájit pravidelný management, zejména k ochraně bledule jarní a zlepšení stavu samotné louky. Vegetace nacházející se v místech, kde vytéká voda z jezírka má rovněž charakter vlhké louky a v širším okolí přechází do pruhu dřevin tvořené převážně listnatými dřevinami. Její stav jeví také známky počínající degradace a revitalizace vodní plochy jezírka a okolí by mohl pomoct zvrátit nastupující pozdní sukcesní stádia.

Původní tůň je již značně zanesená organickým materiálem (především spadem listí z okolních stromů). Tůň byla v mírném svahu vytvořena vyhloubením mírné terénní deprese a vytvořením hrázky z vytěžené zeminy, nicméně zde není žádný technický objekt (stavidlo, bezpečnostní přeliv), nejedná se tedy o rybníček. V hrázce je samovolně vytvořený výtok vody. Vzhledem k množství rozkládajícího organického materiálu je tůň již značně degradovaná, v pozdním sukcesním stádiu směřujícímu k zazemnění, to je patrné i ze značného zarůstání rákosem během léta. V takovém vodním prostředí kde velkou část dostupného kyslíku spotřebují bakterie rozkládající organickou hmotu, hrozí především v teplých letních dnech anoxie. To může mít zásadní negativní dopad na vyvíjející se juvenilní stádia obojživelníků, v extrémním případě může dojít i masivnímu úhynu jedinců. Je tedy jasné, že takovýto biotop již není v optimální stavu pro využití obojživelníky.

Cíl projektu:

Revitalizace vodní plochy jezírka pomůže propojit oba typy biotopů, po stránce zlepšení stavu vegetace, a také zlepšení prostředí pro živočichy, zejména pro obojživelníky a hmyz. Odbahnění, zlepší kvalitu vody, a vrátí tůň do sukcesního optima vhodného pro obojživelníky. Vytvoření menších tůní v okolí, zajistí jednak hojnost mokřadních mikrohabitatů, zároveň v budoucnu v případě nutnosti opětovného odtěžení sedimentů, bude vždy část tůní ponechána bez zásahu jako refugium pro přítomné živočichy.

Celkové náklady projektu:773 609,70 Kč bez DPH

Časový harmonogram akce:

Zahájení: 25. 10. 2022

Ukončení: 31. 12. 2022