resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Sanace lesní cesty Benešova

Podprogram 115 342 - Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Číslo akce: 115V342001002

Popis projektu:

Jedná se o původně lesní cestu, která vycházela z nejhořejší části enklávy Klínových bud a ústila na cestu mezi Chalupou na Rozcestí a Výrovkou. V nedávné minulosti byla využívána jako zimní

turistická cesta. V rámci vyhrazení cest a tras v klidových územích v roce 2020 nebyla tato cesta již vyhrazena. Důvodem byla skutečnost, že se jednalo o duplicitní, krátký úsek (cca 650 m), který je dobře obchozí po stávajících turistických cestách z Klínových Bud přes Chalupu na Rozcestí na Výrovku. Cesta částečně prochází oblastí zimního výskytu tetřívka obecného, ZCHD v kategorii silně ohrožený a předmětu ochrany PO Krkonoše. Cesta tak zcela nadbytečně fragmentovala část klidového území a místa pravidelného výskytu tohoto druhu.

Z cesty byl odstraněn nepůvodní bazický materiál (čedičový štěrk) v místech, kde ještě nebyl překryt travinnou vegetací. (V místech, která již byla v převažující ploše přerostlá drny nebylo zasahováno, aby nedošlo k vzniku potenciálně erozních ploch.) Rýhy vzniklé po odstranění nepůvodního materiálu byly zasypány autochtonním materiálem. Na obou koncích byla cesta znepřístupněna umístěním několika velkých kamenů a větví kleče vyřezaných při realizaci jiného projektu.

Celkové náklady projektu:

483 325,28 Kč bez DPH

 

Časový harmonogram akce:

Zahájení: 03. 10. 2022

Ukončení: 31. 12. 2022