resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Interní aktivity

Výzkum krkonošské přírody odráží nejen soudobý vývoj přírodních a společenských věd, ale i změny, kterými Krkonoše procházely a procházejí v souvislosti s např. imisně ekologickým zatížením a snahami o rekonstrukci a optimální péči všech složek přírodního prostředí nebo v současné době s probíhající klimatickou změnou a jejími dopady na ekosystémy i jednotlivé druhy či v souvislosti se stále vysokými depozicemi dusíku, jež prokazatelně ovlivňují biodiverzitu horských luk a růstové podmínky lesních ekosystémů.

Odráží se to především v obsahové náplni odborného časopisu vědeckých prací z Krkonoš, který pod názvem Opera Corcontica vychází již bezmála 60 let. Obsahuje výsledky novodobého bádání v Krkonoších na poli přírodních, společenských i historických věd. Sborník vydává Správa KRNAP a všechny články jsou v elektronické verzi dostupné na webových stránkách časopisu.

Na polské straně začal v r. 1998 vycházet samostatný sborník pod názvem Przyroda Sudetów Zachodnich (od r. 2004 pokračuje jako Przyroda Sudetów), jehož vydavatelem je Západosudetská přírodovědná společnost a Přírodovědné muzeum v Jelení Hoře.

V současné době probíhá intenzivní česko-polský výzkum krkonošské arkto-alpínské tundry, vědci obou národních parků dále spolupracují při monitoringu, výzkumu a ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale zkoumají i dopady dlouhodobých změn klimatu nebo turistické zátěže na citlivé prostředí.