resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Akci

Pořádání nebo organizování sportovních, turistických nebo jiných veřejných akcí na území KRNAP a jeho ochranného pásma

Dle § 16 odst. 2 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), je zakázáno na území národního parku mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí pořádat a organizovat sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Na území ochranného pásma platí obdobně: Dle § 37 odst. 3 písm. d) se v ochranném pásmu národního parku vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody k pořádání hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody opatřením obecné povahy a mimo zastavěná území obcí.

Pojem „hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce“ není nikde definován a je třeba ho vykládat v kontextu dané situace s ohledem na jejich charakter, použití prostředků a míru ohrožení přírody v národním parku (toto vše posoudí Správa KRNAP v rámci správního řízení).

Za akci veřejnou se považuje taková, na niž má přístup veřejnost buď volně nebo prostřednictvím pozvání zveřejněného ve sdělovacích prostředcích (i internet) nebo pomocí plakátů. Za veřejné lze považovat i akce občanských sdružení pořádaných jen pro členy a pozvané, protože členství v těchto sdruženích je přístupné široké veřejnosti.

Hromadnost není totéž co velké množství, hromadná může být i akce, které se zúčastní jen několik osob. Hromadnost je nutné chápat spíš jako opak individuálnosti.

Výjimku z tohoto zákazu (§ 43 zákona) lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

Výjimku pro pořádání veřejných akci na území KRNAP uděluje Správa KRNAP.

Žádost o výjimku by měla obsahovat kromě označení žadatele v souladu s § 37 správního řádu (u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby název, IČO nebo jiný obdobný údaj a sídlo) zejména:

 • zdůvodnění žádosti
 • označení pořadatele (pokud se liší od žadatele)
 • popis akce, na kterou je výjimka požadována (trasa, místo, zákres do mapy)
 • popis organizačního zajištění závodu (start, cíl, místa pro diváky, občerstvovací a hygienické zázemí, časový rozpis závodu, způsob startu – hromadný či po jednotlivcích nebo skupinách, předpokládaný počet účastníků akce apod.)
 • požadavek na doprovodná vozidla (počet, typ, SPZ, vlastník)

Veškeré akce jsou posuzovány individuálně ve správním řízení, větší šanci na její udělení ale budou mít akce, které budou splňovat následující podmínky:

 1. Bude se jednat o akce tradiční (konající se na území KRNAP minimálně posledních 15 roků).
 2. Nebudou zasahovat do klidových území KRNAP.
 3. Nebudou se týkat Sněžky.
 4. Do klidových území KRNAP budou zasahovat pouze okrajově a odůvodněně, např. jedná se o jedinou možnou propojku.
 5. V klidových územích KRNAP se bude akce konat pouze mimo období hnízdění a vyvádění mláďat živočichů a také mimo hlavní turistickou sezónu, tj. mimo období od 1. května do 31. srpna. (V srpnu lze akceptovat akce konající se ve všední dny mimo víkendy).
 6. Konání akce bude omezeno pouze na dobu od svítání do soumraku.
 7. V každé žádosti bude (kromě podrobného popisu akce) uveden předpokládaný počet účastníků, který bude předem odsouhlasen Správou KRNAP (Dyrekcją KPN – pokud akce zasahuje i na území KPN). Také tam bude uveden přesný počet a typ doprovodných vozidel, který bude omezen na minimum a řádně odůvodněn.
 8. Akce na území KRNAP nebudou ozvučeny a nebudou na ně navázány doprovodné marketingové a mediální aktivity.
 9. Nebude požadován vjezd na vrchol Sněžky; do klidových území KRNAP může být povolen vjezd organizátorů pouze výjimečně a v odůvodněných případech.
 10. Pro akce, které se konají na území obou národních parků, bude získán souhlas obou správ národních parků.

V souladu s posláním NP bude Správa KRNAP upřednostňovat turistické hromadné akce před sportovními akcemi závodního typu.

Nebude navyšován počet veřejných akcí v KRNAP a množství jejich účastníků, nebudou povolovány na území NP nové veřejné akce velkého rozsahu (nad 500 účastníků).

Veřejné akce jsou posuzovány jako malé při počtu účastníků do 30, střední do 500, velké nad 500 (pěší, běžecké, běžkařské), resp. 300 osob (cyklistické).

V případě, že se akce koná jak na území KRNAP, tak jeho ochranného pásma, bude řízení o udělení výjimky i souhlasu vedeno současně.