resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Výzkum

Koordinací veškerých výzkumných aktivit v Krkonoších jsou pověřeny správy obou národních parků. Vyplývá z toho řada povinností, které musí zájemci o výzkum na území KRNAP i KPN respektovat.

Za předpokladu jejich splnění mají možnost získat nezbytné oprávnění (povolení) ke vstupu a pracím na území KRNAP a KPN, zároveň mají možnost získat i určitou logistickou podporu pro svou práci. V případě přeshraničních aktivit je nezbytné kontaktovat jak Správu KRNAP, tak Dyrekcji KPN (Povolení výzkumu na území KPN).

Povolení výzkumné činnosti dle § 73 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

§ 73

 Věda a výzkum

             (1) Při ochraně přírody a krajiny, zejména při vyhlašování a ochraně zvláště chráněných částí přírody, popřípadě při upuštění od jejich ochrany, v přípravě plánu péče o vybraná zvláště chráněná území spolupracují orgány ochrany přírody s odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami.

             (2) Odborné expertízy v ochraně přírody a krajiny a výzkum zvláště chráněných částí přírody, vyžadující zásahy do jejich ochranných podmínek, mohou orgány ochrany přírody zadat nebo povolit jen těm fyzickým či právnickým osobám, které mají pro tuto činnost kvalifikační předpoklady.

             (3) Provádění výzkumu ve zvláště chráněném území nevyžadující zásahy do předmětů ochrany zvláště chráněného území, které jsou v rozporu s jejich ochrannými podmínkami, musí být oznámeno písemně nejméně 30 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může omezit nebo zakázat, pokud by přitom mohlo dojít k poškození předmětu ochrany zvláště chráněného území.

Povolení výzkumu na území KRNAP je podmíněno

  1. vyplněním žádosti o povolení výzkumu a
  2. podepsáním vzájemné smlouvy mezi Správou KRNAP a statutárním zástupcem badatele. Správa KRNAP umožní výzkum na území národního parku recipročně za poskytnutí výsledků výzkumu. Publikace a data získaná z výzkumu jsou součástí databáze o výzkumných projektech a slouží pro potřeby Správy KRNAP i odborné veřejnosti.

Na posouzení projektu a na správní řízení na odboru státní správy Správy KRNAP je vymezena zákonná lhůta 60 dní (ve zvláště složitých případech 90 dní). Zasílejte proto vyplněný formulář a smlouvu s dostatečným předstihem.

Závazné podmínky pro udělení povolení k výzkumu
a) zaslání stručné zprávy o provedených výzkumech do konce aktuálního kalendářního roku.
b) zaslání kompletní závěrečné zprávy obsahující i primární data (autorská práva budou respektována), eventuálně výstupy použitelné v ochranářské praxi a pro rozhodování správních orgánů.
c) zaslání následných vědeckých publikací, pokud z daného výzkumu vzniknou
d) zaslání bakalářské/diplomové/disertační práce, pokud z daného výzkumu vznikne

V případě, že se výzkum bude týkat ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN ČI ŽIVOČICHŮ, je nutné předem nebo zároveň požádat o VÝJIMKU ZE ZÁKLADNÍCH OCHRANNÝCH PODMÍNEK dotčených druhů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

V odůvodnitelných případech lze zároveň nebo dodatečně požádat o povolení vjezdu na území KRNAP. Potřebné informace naleznete zde.

Vyplněnou žádost o povolení a smlouvu zašlete písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Správa KRNAP
Ing. Hana Pelikánová
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

nebo elektronicky (datovou schránkou) na e-podatelnu Správy KRNAP.

Formuláře ke stažení:

Dokument je návrhem smlouvy. Pokud budete provádět jakékoliv změny, smlouva musí být nejprve schválena a podepsána Správou KRNAP. Po podpisu z naší strany jej zašleme zpět k vašemu podpisu. Pokud nebudete nic upravovat, posílejte smlouvy spolu s žádostmi.