resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-023-2015

Popis projektu:

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky. Jejich výjimečnost je podmíněna především nadmořskou výškou a specifickou polohou. Geologické podloží a jeho dynamický vývoj se podíleli na vzniku rozmanitých a pro střední Evropu unikátních biotopů s výskytem endemitů, glaciálních reliktů a zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roku 1963 bylo území vyhlášeno Krkonošským národním parkem s cílem ochrany přírodních biocenóz s jedinečnými společenstvy arkto-alpínské tundry, rašelinišť, horských lesů montánního a submontánního stupně nebo květnatých horských a podhorských luk.

Krajinný ráz Krkonoš je v posledních desetiletích negativně ovlivňován dvěma zásadními faktory, velkoplošně působícím imisně ekologickým zatížením z 80. let 20. století a intenzivním cestovním ruchem. Přestože se působení průmyslových imisí postupně snižuje, zjišťování stavu poškození lesních a vodních ekosystémů zůstává významnou součástí biomonitoringu v Krkonoších.

Cílem projektu je monitoring aktuálního stavu lesních a vodních ekosystémů na území Evropsky významné lokality Krkonoše a sledování vývoje od období působení negativních biotických faktorů v kombinaci s přemnožením kůrovce v 80. a 90. letech 20. století. Aktivity projektu jsou zaměřeny na monitoring abiotických parametrů (chemismus půd a vod, atmosférická depozice) a zdravotního stavu lesních porostů. Důležitým indikátorem stupně obnovy acidifikací narušených lesních a vodních ekosystémů je i sledování obnovy živé složky. Výzkum z velké míry vychází z jednotné inventarizační sítě 830 reprezentativních ploch biomonitoringu na území KRNAP, což zaručuje vyšší míru efektivity a udržitelnosti. Klíčovým záměrem je získání potřebných dat k nastavení účinných, přírodě blízkých managementových opatření. Při dodržování zásad ochrany přírody tato opatření povedou ke zvýšení biologické rozmanitosti při minimalizaci finančních nákladů. Získaná data umožní porovnání stavu a vývoje v navazující EVL a PO na polské straně Krkonoš a do budoucna otevřou možnost modelovat a predikovat vývoj lesních a vodních ekosystémů komplexně v celém pohoří.

Naplnění cílů projektu zajistí realizace 4 klíčových sub-projektů:

  1. Vývoj chemismu půd, atmosférické depozice, kritických zátěží síry a dusíku lesních ekosystémů v EVL Krkonoše
  2. Monitoring a vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu lesních porostů na území EVL Krkonoše
  3. Monitoring epifytických lišejníků jako klíčové bioindikační skupiny pro zjištění aktuálního stavu a vývoje biodiverzity lesních ekosystémů na území EVL Krkonoše
  4. Vyhodnocení acidifikace a aktuálního ekologického stavu vodních toků na území EVL Krkonoše

Realizace projektu:

Tisková zpráva Ministerstva financí: Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Dne 29. února 2016 bylo Správě KRNAP schváleno prodloužení termínu ukončení projektu na 28. 2. 2017.

Závěřečná konference
Dne 21. února 2017 se v Ekocentru KRTEK ve Vrchlabí konala závěrečná konference, jejímž účelem bylo seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu. Zajímavý program přilákal řadu odborných pracovníků v ochraně přírody i další zájemce o informace ke stavu lesních porostů a vodního prostředí v Krkonoších.

Dne 28. února 2017 byl oficiálně ukončen projekt „Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity“. Výstupy jednotlivých sub-projektů jsou popsány v sedmi závěrečných zprávách a souhrnně publikovány v projektové brožuře. Monitoring stavu přírodního prostředí evropsky významné lokality Krkonoše pokračuje i po ukončení projektu. Výsledky biomonitoringu jsou dále využity při plánování činností a stanovování optimálních způsobů managementu.

Brožura: Lesní vodní ekosystémy (pdf 2,3 MB)

Sub-projekt 1: výzkumná plocha
Sub-projekt 1: školení obsluhy na odběr vzorků
Sub-projekt 1: měření a odběr vzorků srážkových vod
Sub-projekt 1: měření a odběr vzorků půdních roztoků
Návštěva kolegů z Norska, zástupců MF a MŽP ČR – terénní exkurze k sub-projektu
Návštěva kolegů z Norska, zástupců MF a MŽP ČR – terénní exkurze k sub-projektu 1
Návštěva kolegů z Norska, zástupců MF a MŽP ČR – prezentace k sub-projektu 1
Sub-projekt 4: odběry vzorků v tocích
Sub-projekt 4: odběry vzorků v tocích
Sub-projekt 3: lichenologický monitoring
Sub-projekt 2: zjišťování parametrů stromů
Sub-projekt 1: odběr půdních vzorků
Sub-projekt 1: ztížené podmínky při odběru vzorků v zimním období
Sub-projekt 1: ztížené podmínky při odběru vzorků v zimním období
Sub-projekt 1: ztížené podmínky při odběru vzorků v zimním období
Sub-projekt 1: ztížené podmínky při odběru vzorků v zimním období
Krkonoše navštívila norská velvyslankyně
Přechod na letní režim odběru vzorků srážkových vod
Výměna nástavců v rámci přechodu na letní režim odběru vzorků srážkových vod
Měření stoku po kmeni na vybrané reprezentativní ploše
Sub-projekt 1: zimní režim odběru vzorků
Sub-projekt 1: měření stoku po kmeni
Sub-projekt 1: čištění odběrných zařízení a měření stoku po kmeni
Závěrečná konference v KCEV Krtek ve Vrchlabí
Závěrečná konference v KCEV Krtek ve Vrchlabí
Závěrečná konference v KCEV Krtek ve Vrchlabí
Závěrečná konference v KCEV Krtek ve Vrchlabí
Harmonogram projektu:
Předpokládaný termín zahájení 1. 1. 2015
Předpokládaný termín dokončení 28. 2. 2017

Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 9 216 689 Kč. Projekt je podpořen finančními prostředky z EHP fondů ve výši 7 373 351 Kč.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (http://www.eeagrants.cz/)V rámci programu CZ 02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu