resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000

č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-022-2015

Partneři projektu:

Příjemce: Hnutí DUHA Olomouc (http://monitoring.selmy.cz)
Místní partner projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je získat věrohodné informace o současném rozšíření a početnosti evropsky významných druhů šelem: vlka obecného, medvěda hnědého, rysa ostrovida a kočky divoké.

Hlavní aktivity projektu budou probíhat v rámci strukturovaného monitoringu:

  • Intenzivní (deterministický) fotomonitoring rysa ostrovida ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 (N2000), jehož cílem je zjistit přesnou velikost populace
  • Oportunistický fotomonitoring ve vybraných lokalitách soustavy N2000, jehož cílem je věrohodně prokázat přítomnost velkých šelem a kočky divoké a případně určit minimální velikost populace a návaznost na ostatní lokality. V případě vlků bude fotomonitoring zaměřen na prokázání rozmnožování (přítomnost smečky).
  • Monitoring pobytových znaků velkých šelem, především v zimním období s cílem získat vzorky pro DNA analýzu (trus, srst), vhodná značkovací místa pro fotomonitoring a určit index relativní početnosti velkých šelem
  • Náhodný sběr informací od veřejnosti, lesníků nebo myslivců v lokalitách soustavy Natura N2000 a jejich následná validace

Na jednotlivých pracovištích a laboratořích pak proběhnou následující analýzy:

  • Detailní identifikace fotografií získaných v rámci deterministického monitoringu, určení a následná Capture-Mark-Recapture (CMR) analýza umožňující stanovit přesnost odhadu velikosti populace.
  • Genetická analýza neinvazivně získaných vzorků DNA (trus, srst, moč), která umožní potvrdit druhovou identitu u sporných nálezů, určit pohlaví jedinců, přinese více informací o genealogické struktuře populace, prostorovém chování, roli antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizaci s domestikovanou formou (v případě vlka obecného a kočky divoké).
  • Morfometrická analýza snímků, na nichž by mohla být zachycena kočka divoká
  • Habitatová analýza vhodných oblastí výskytu šelem v lokalitách N2000 (rys, vlk, kočka divoká)
  • Validace veškerých dat získaných od veřejnosti, spolupracujících organizací, lesníků a myslivců
  • Integrace výstupů jednotlivých částí projektu, integrace s údaji získanými na území sousedních států, analýza konektivity lokalit N2000 potenciálně vhodných pro výskyt šelem, navržení modelu prostupnosti za účelem zvýšení koherence soustavy N2000

Projekt přinese v souladu s vyhlášenou výzvou nové informace o výskytu zájmových druhů v lokalitách N2000 a posílí v nich efektivní řízení a monitoring. Státní ochrana přírody tak získá kvalitní podklady, které jsou potřebné při rozhodování o ochraně těchto konfliktních druhů a pro jejich případný management. Projekt má kromě monitoringu zájmových druhů ambici pozitivně ovlivnit smýšlení dotčené veřejnosti o velkých šelmách.

Realizace projektu:

Tisková zpráva Ministerstva financí: Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Správa KRNAP zahájila v letních měsících 2015 oportunistický monitoring s pomocí fotopastí, které byly instalovány na vytipovaných místech (potenciálně vhodných pro zachycení výskytu velkých šelem) ve 24 kvadrátech o velikosti 5×5 km, pokrývajících celé území Krkonoš (s výjimkou neúplných hraničních kvadrátů na hřebenech hor a hustě osídleného kvadrátu v podhůří v oblasti Vrchlabí). Ke snížení rizika odcizení fotopastí byly v tomto období využívány zejména infračervené blesky.
Na přelomu října a listopadu byl zahájen hlavní (deterministický) monitoring, při kterém jsou již používány výhradně bílé blesky. Umístění a detailní charakteristika instalovaných fotopastí je evidována v centrální databázi www.selmy.cz, kam jsou průběžně ukládány i informace o provedených kontrolách fotopastí.

Tisková zpráva: Krkonoše navštívila norská velvyslankyně (doc 221 kB)

Harmonogram projektu:
Datum zahájení: 1. 1. 2015
Datum ukončení: 31. 10. 2016

Celkové náklady projektu jsou 6 935 071 Kč. Způsobilé výdaje Správy KRNAP jsou 613 971 Kč a jsou plně hrazeny z projektu.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (http://www.eeagrants.cz/)
V rámci programu CZ 02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu