resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše bez bariér - NEXT20 - II. etapa

Identifikační číslo projektu: 26953268

Popis projektu:

Cíle projektu vychází z poslání Správy Krkonošského národního parku, která kromě uchování a zlepšení přírodního prostředí daného území, rovněž zajišťuje využití tohoto území k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.
Nepříliš akcí realizovaných pro podporu turismu v nejstarším národním parku v Česku bylo
směřováno k cílové skupině projektu, tj. k tělesně postiženým, seniorům, rodinám s malými
dětmi a všem, kterým pohybové schopnosti nedovolují vnímat krásu Krkonoš v rámci klasických výletů či poznávacích cest.
Předkládaný projekt je z pohledu Správy KRNAP, ale i celospolečenské poptávky, nezbytný k
otevření Krkonoš cílové skupině. Realizací projektu budou stavebně upraveny cesty, které
vykazují poruchy a překážky bránící pohybu osobám s omezenými možnostmi pohybu.

Předložený projekt v sobě zahrnuje druhou část realizace právě těch tras, které byly označeny NEXT 20 a k jejich využití pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou nutné stavební úpravy a rekonstrukce. Zásahy do jednotlivých cest se liší dle rozsahu problémových
prvků.

Brožura:

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 7. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 11. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 12. 2015

Celkové výdaje na projekt činí 33 840 467 Kč. Projekt je financovaný z Operačního programu Životní prostředí.