resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/1.2.00/09.01541

Vedoucí partner projektu: KRNAP

Partneři projektu: Karkonoski Park Narodowy (KPN)
UNEP/GRID - Warszawa

Popis projektu:

Ochrana životního prostředí je jedním ze základních faktorů kvalitního rozvoje česko-polského příhraniční. Prostředkem pro úspěšnou správu národních parků je Geografický informační systém (GIS), který je ve spolupráci vyvíjen již od roku 1999. Pro další rozvoj je nutná harmonizace datových sad Bilaterální Biosférické Rezervace Krkonoše/Karkonosze tak, aby management ochrany přírody byl jednotný a integrovaný ve stanovených 10 vrstvách (Natura 2000, fauna, fllóra, mokřadní ekosystémy, lesnictví, geologie, geomorfologie, pedologie, infrastruktura, cestovní ruch). Bez harmonizace dat nelze dále postoupit v ochraně přírody Krkonoš jako jednotného území, což je hlavní cíl projektu. Data budou harmonizována dle směrnice Evropské unie INSPIRE o prostorových informacích a správnou implementaci zajistí třetí partner projektu UNEP/GRID. K úspěšné realizaci projektu je nutné nejprve zabezpečit software, hardware, dostatečné kapacity sítí a zdrojových dat. Z toho důvodu budou u Správy KRNAP i KPN realizovány investice do podkladů a zařízení nezbytných pro fungování výstupů projektu. Realizace projektu je naplánována v podrobném harmonogramu (příloha žádosti), kde jsou určeny i odpovědnosti žadatele a přesné popisy činností. Většina z pěti etap realizace projektu bude prováděna pracovníky partnerů, ale pro zajištění vysoké kvality zpracování je nutná účast i externích specialistů z řad odborné veřejnosti. Výsledné integrované geoinformační vrstvy budou umístěny na novém MapServeru přístupném pro široký okruh osob z Česka i Polska. Projekt bude dostatečně propagován všemi partnery.

Leták:

Harmonogram projektu:

Termín zahájení fyzické realizace projektu 06/2010
Termín ukončení fyzické realizace projektu 04/2014
Doba trvání projektu (měsíců) 46

Celkové náklady na projekt činí 1,28 mil. EUR. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to částkou 1,08 mil. EUR.