resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Péče o zvěř v mimovegetačním období - II. etapa

Identifikační číslo projektu: 26946350

Popis projektu:

Globálním cílem projektu je podpora nejdůležitější mimoprodukční funkce lesa, které lze
dosáhnout zvýrazněním druhové a prostorové rozmanitosti porostů. Jedním z důležitých
faktorů pro přeměnu na lesy druhově a prostorově rozrůzněné, které jsou stabilnější proti
škodlivým vlivům abiotických a biotických činitelů, je zmírnění škod zvěří na lesní porosty.
Dosažení tohoto cíle je možné v současné době pouze při kombinaci preventivních ochran
(chemické, mechanické, kombinované) mladých lesních porostů proti poškození zvěří a
vhodného managementu péče o zvěř v mimovegetačním období.
Cílem projektu je realizace navržených managementových opatření, která povedou ke snížení
tlaku vysoké zvěře na lesní ekosystémy v nejvíc ohrožených lokalitách. V rámci managementu
péče o zvěř v mimovegetačním období proto budou v návaznosti na I. etapa projektu
rekonstruovány oplocení přezimovacích obor Digrin a Modrokamenka.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 4. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
31. 10. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 11. 2015

Celkové výdaje na projekt činí 2 392 696 Kč. Projekt je financován prostředky z Operačního programu Životní prostředí.