resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Prořezávka klečových porostů - I. zóna KRNAP - fáze II

Identifikační číslo projektu: 26953326

Popis projektu:

Projekt směřuje k provádění specifického managementu klečových porostů v I. zóně Krkonošského národního parku. Hlavním důvodem k zásahu je skutečnost, že v minulosti realizované výsadby kleče na území I. i II. zóny ochrany přírody KRNAP jsou poměrně
často v přímém střetu s jinými významnými přírodními fenomény. Projekt navazuje na úspěšnou realizaci stejného projektu z předchozích let, kdy byly redukovány stavy klečí. Tato fáze jedna přinesla požadované výsledky, a proto na ní navazuje tato fáze II.
Projekt je rozpracovaný na konkrétní pozemky a konkrétní způsob zásahu do porostů kleče cca 47,43 ha (z toho maximální redukce kleče 30% bude na ploše 11,21 ha, max. redukce 50% na 21,34 ha, max. redukce 70% na 7,41 ha a max. redukce 90% na 7,47 ha)
Součástí projektu je rovněž realizace tzv. pozitivních arondací, tedy výsadeb sazenic kleče na narušená místa (např. erozí), nebo na ruderalizovaná místa v okolí cest, příp. na místa s nepřirozeně rovnými okraji dříve vysázených porostů kleče. Výsadby budou provedeny
pouze pomístně a nepravidelně (skupinovitě).

Realizací projektu bude podpořena řada hydrologických, geomorfologických, pedologických,
zoologických a botanických fenoménů. Dojde k obnově a podpoře biodiverzity lesních i
nelesních ekosystémů. To povede ke zvýšení stability a odolnosti ekosystému a zvýšení druhové rozrůzněnosti. Současně dojde k revitalizaci, celkovému ozdravění a zlepšení zdravotního stavu jednotlivých dřevin a bude posílena estetická a ekologická hodnota řešených lokalit.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu

1. 6. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 11. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 12. 2015

Celkové výdaje na projekt činí 14 018 407 Kč. Projekt je financovaný z prostředků Operačního porgramu Životní prostředí.