resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce LC v souvislosti s plněním plánu péče o národní park ve východních Krkonoších

Evidenční číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/10.06742

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci 7 cest v celkové délce 13,190 km ve východních Krkonoších v souladu s plánem péče o NP. Mezi akce byly vybrány provozem nebo klimatickými vlivy poškozené cesty. Cílem je poškozené nebo provozem opotřebené úseky uvést do původního stavu a zabránit tak dalšímu poškozování. Cesty jsou i součástí turistické infrastruktury. Zlepšení stavu povrchu zabrání sešlapování okolních porostů při vyhýbání špatně průchodných úseků, procházejících botanicky cennými lokalitami. Lepší stav dále zajistí bezpečný pohyb návštěvníků po cestách v národním parku.

Technické řešení:
Akce se budou lišit rozsahem prací. Vyerodovaná místa budou doplněna místním materiálem, např. předrceným materiálem z náplavů. Vrchní konstrukční vrstvy budou většinou dovezeny z lomu. Jednotlivé vrstvy budou hutněny. Povrch bude zakalen jemným materiálem. U komunikací s asfaltovým povrchem budou rozpadlé úseky rozryty, doplněny penetračním makadamem a znovu zpenetrovány. Tyto úseky včetně ostatních budou opatřeny udržovacím asfaltovým nátěrem. Odvodnění, tj. podélné příkopy, propustky a svodnice budou vyčištěny od nánosů. V řadě případů bude nutné stabilizovat erozí narušené dno příkopu a zabránit tak postupující erozi. U některých cest budou doplněny svodnice, k lepšímu odvedení vody z povrchu cest, k zabránění erozi a splavování materiálu. Trubní propusti budou doplněny v místech přirozené gravitace vody a k zajištění dotace místních mokřadů pod cestou vodou.

Název Délka v m Popis
LC Davidovka 2 132 rekonstrukce štěrkového povrchu a odvodnění
LC Klínová cesta 1 852 rekonstrukce povrchu a odvodnění s asfaltovým nátěrem
Svážnice Nad Hromovkou 476 rekonstrukce povrchu a odvodnění s asfaltovým nátěrem
Svážnice Na Mísečky okolo Hald-České návrší 3 185 rekonstrukce povrchu a odvodnění s asfaltovým nátěrem
Svážnice Černohorská 1 365  
LC Žacléřská 3 730 rekonstrukce štěrkového povrchu a odvodnění
LC Labuť 450 rekonstrukce povrchu a odvodnění s asfaltovým nátěrem


 

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: 1. 9. 2009 – 4. 1. 2010
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 1. 4. 2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 16. 7. 2010
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2011
Předpokládané datum zahájení provozu: 1. 9. 2011

Celkové náklady na projekt činí 21 586 072,- Kč. Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU. Příspěvek z fondů Evropské unie 13 861 117 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 815 360 Kč (5%) a příspěvek Správy KRNAP 1 630 720 Kč (10%).