resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Revitalizace Vápenického potoka

Popis projektu:

Účelem navrhovaného opatření je náprava nevyhovujího stavu v minulosti upravené části koryta a potoční nivy Vápenického potoka. Nevhodně upravené, napřímené a opevněné koryto bude nahrazeno přírodě blízkým s morfologicky optimálním směrovým vedením osy toku, s uplatněním přírodě blízkých meandrů (obloukovitým vedením osy koryta), s profilem miskovitého tvaru dimenzovaného na Q30d . Koryto bude k zamezení hloubkové eroze pomístně opevněno kamenným pohozem ve dně v přímých úsecích. Eroze stranová, která podpoří přirozenou meandraci koryta, nebude omezována. Meandrační pás bude optimálně doplněn tůněmi – průtočnou s rozmnožovacími a úkrytovými prostory pro ichtyofaunu, tůněmi se zpětným plněním, i izolovanými tůněmi plněnými srážkami a podzemní vodou pro rozmnožování obojživelníků. Stavba bude doplněna výsadbami autochtonní dřevinné vegetace.

Revitalizace vodního toku bude mít řadu pozitivních efektů: prodloužení trasy koryta a tím zpomalení doby doběhu vody, obnovení členitosti profilu koryta, posílení infiltrace, zvětšení zásoby podzemní vody, tlumení průběhu velkých vod rozlivem v nivě, obnovení přirozené dynamiky toku, posílení ekologické hodnoty toku, obnovení migrační prostupnosti toku, zlepšení podmínek pro samočištění vody.

Realizace projektu:

V rámci revitalizace vodního toku došlo k vytvoření morfologicky optimálního směrového vedení osy koryta toku s uplatněním přírodě blízkých meandrů, k vytvoření miskovitého koryta dimenzovaného na Q30d . Koryto je pomístně opevněno kamenným pohozem ve dně. Bylo vytvořeno 5 tůní neprůtočných ,1 tůn průtočná a 3 se zpětným plněním.
Délka revitalizovaného toku je 189 m, celková plocha opatření 3 264 m2
Úprava byla doplněna výsadou stromů a keřů.
Při zvýšených průtocích bude docházet k přirozenému rozlivu vody a následně se zde budou rozvíjet mokřadní společenstva.

Harmonogram projektu:

Termín zahájení projektu: 03/2012
Termín ukončení projektu: 09/2012

Akce byla realizována z prostředků OPŽP. Stavbu realizovala firma KAMPA – MARYNKA s.r.o za 334 480, Kč. bez DPH