resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Stabilizace vodního režimu vybraných lokalit Krkonošského národního parku

Identifikační číslo projektu: 26953433

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na obnovu a ochranu mokřadů jako stanovišť, mimořádně cenných zejména vysokou biodiverzitou. Dokončení obnovy původních rašelinných a podmáčených smrčin, biotopu velmi ohroženého vlivem člověka i klimatickými změnami, je cílem prvních dvou částí. Mokřadní biotopy mají vysoký význam právě v období, kdy se snižuje retence krajiny a diverzifikace srážek v průběhu roku inklinuje spíše k intenzivním a méně častým srážkám. Tyto biotopy mají mimořádnou schopnost vodu v krajině udržet i v sušším mezidobí a představují tak významný potenciál i v systému ochrany před škodami přívalovými srážkami.

Předmětem projektu je realizace revitalizačních a stabilizačních opatření v mokřadních ekosystémech v lokalitách:
1. Mrtvý vrch - Kyselý kout
2. Lesní bouda
3. Rašeliniště Pančava
4. Rašeliniště Labská louka

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 6. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 10. 2014
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 11. 2014

Realizace projektu:


Celkové náklady projektu jsou 1 987 305 Kč. Projekt je financovaný prostředky z Operačního programu Životní prostředí.