resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Stabilizace významných lesních ekosystémů KRNAP

Evidenční číslo projektu: 582363

Popis projektu:

Hlavním záměrem projektu je obnova a podpora biodiverzity lesních i nelesních ekosystémů na území KRNAP. První záměr s názvem Úprava prostorové struktury, zápoje a druhových skladeb mladých porostů. Cíl bude realizován prostřednictvím úpravy druhové, prostorové i věkové skladby v mladých porostech. Cílem je přiblížit se k přirozené skladbě původního porostu a to vysazováním dřevin jako například bříza, buk, javor klen, jedle. Ohled se bere také na současnou i předpokládanou imisní zátěž.
Území realizace projektu je v I. až III. zóně Krkonošského národního parku, ve věkové skupině porostu do 30ti let. Celková rozloha území realizace je 6 833,36 ha.

Druhý záměr projektu nese název Obnovení původního vodního režimu v mladých porostech. Cílem je vytvořit předpoklady pro rekonstrukci lesních i nelesních ekosystémů vázaných na zamokřená stanoviště, která patří z hlediska biodiverzity k významným fenoménům na území národního parku. Současně se také v mnoha případech jedná o stanoviště, která jsou předmětem ochrany Evropsky významných lokalit. Cílem je obnovení přirozeného vodního režimu. Toho lze dosáhnout úplnou likvidací odvodňovacích příkopů vybudovaných v místech původních rašelinných a podmáčených smrčin s mozaikami vrchovišť. Tento záměr se týká území o rozloze přibližně 400 ha.

Třetí a poslední záměr s názvem Vytvoření přirozeného biotopu pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je významným prvkem biodiverzity KRNAP a současně předmětem ochrany Ptačí oblasti. Cílem je vytvořit vhodné životní prostředí pro udržení populace tetřívka obecného. Předpokladem pro to je rozvolnění přehoustlých mladých porostů, podpora pionýrských dřevin a obnova původního vodního režimu na meliorovaných lokalitách.

Leták:

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: srpen 2008–leden 2010
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 1. 3. 2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2010
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 2014
Předpokládané datum zahájení provozu: 2015

Celkové náklady na projekt činí 82 247 330,40 Kč s DPH. Projekt je podpořen prostředky Operačního programu životní prostředí.