resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody - II. etapa

Identifikační číslo projektu: 26950367

Popis projektu:

Projekt přímo navazuje na první etapu stejnojmenného projektu, která byla realizována v letech 2010-2012. Usměrňování návštěvnosti v KRNAP v tehdejší fázi bylo primárně zaměřeno na vybudování nových a doplnění stávajících zařízení na turistických trasách. Realizace splnila záměr zatraktivnit některé vybrané trasy, aby nedocházelo k neúměrné návštěvnosti a přílišnému využití nejchráněnějších lokalit. Jednalo se zejména o vhodnou navigaci pěších turistů v 1. zóně národního parku a cyklistů po celém jeho území s prostým záměrem, „aby návštěvník nebloudil“. Dále pak šlo o celkové zatraktivnění vytipovaných tras s cílem nabídnout méně známá místa s relativně menším zatížením přírody a krajiny celkovou návštěvností. Toto zatraktivnění spočívalo ve vybudování zvláštních prvků mobiliáře (panorama, lavičky, přístřešky apod.) s vhodným začleněním do krajiny. Původní projekt splnil svůj účel zejména na poli perfektního vyznačení a zatraktivnění cyklotras nižších poloh.

Druhá etapa projektu je orientována na menší množství zařízení rozsáhlejšího charakteru na jedné lokalitě či malém území.
Správa KRNAP zde reaguje na trend zjištěný v posledních dvou letech, tj. že v poměru návštěvnosti přibývá školní mládež, rodin s malými dětmi včetně rodičů s kočárkem. Tento posun je pozitivní nejen ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání přímo v přírodě samé, ale i k rozšíření měkkých forem turistiky. Většina této klientely nevyhledává nejvyšší a nejzatíženější partie Krkonoš, ale oblasti 3. zóny, dokonce v její spodní části a v ochranném pásmu národního parku.
Pro udržení tohoto zájmu je však důležité naplnit vytipované oblasti zajímavou upoutávkou. Na rozdíl od běžných pěších turistických značených tras, naučných stezek a cyklotras řešených v projektu 2010 – 2011, je II. etapa zaměřena na vybavení lokalit tzv. samostatných odpočinkových míst (SOM).

Toto místo musí splňovat několik kritérií:

  • být schůdné pro pěší, včetně dojezdu s kočárky, případně i pro invalidy (návaznost na projekt Krkonoše bez bariér);
  • nebýt zatížené automobilovým provozem;
  • být snadno dostupné od stávajících veřejných parkovišť, cest atd.;
  • mít v dosahu přírodní či historickou zajímavost (atraktivita);
  • být vybavené vzdělávacími prvky.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 5. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
31. 10. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 11. 2015

Celkové výdaje na projekt činí 2 573 466 Kč. Projekt je financován prostředky z Operačního programu Životní prostředí.