resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody - III. etapa

Identifikační číslo projektu: 28330218

Popis projektu:

Projekt přímo navazuje na první a druhou etapu stejnojmenného projektu, která byla realizována v letech 2010-2014. Usměrňování návštěvnosti v KRNAP v předchozích fázích bylo primárně zaměřeno na vybudování nových a doplnění stávajících zařízení na turistických
trasách. Realizace splnila záměr zatraktivnit některé vybrané trasy, aby nedocházelo k neúměrné návštěvnosti a přílišnému využití nejchráněnějších lokalit. Jednalo se zejména o vhodnou navigaci pěších turistů v 1. zóně národního parku a cyklistů po celém jeho území s prostým záměrem, „aby návštěvník nebloudil“. Dále pak šlo o celkové zatraktivnění vytipovaných tras s cílem nabídnout méně známá místa s relativně menším zatížením přírody a krajiny celkovou návštěvností. Toto zatraktivnění spočívalo ve vybudování zvláštních prvků
mobiliáře (panorama, lavičky, přístřešky apod.) s vhodným začleněním do krajiny. Původní projekty splnily svůj účel zejména na poli perfektního vyznačení a zatraktivnění turistických tras a cyklotras.
Třetí etapa projektu je orientována na naučné stezky Krkonošského národního parku, které budou osazeny novými informačními stojany.
Stojany budou nést informační tabule s naučnými texty ke konkrétní lokalitě a tématu.

Celkem je v projektu zahrnuto 6 naučných stezek, které budou osazeny novými informačními panely:

  • NS Černohorské rašeliniště
  • NS Rýchory
  • NS Krkonošská tundra
  • NS Hříběcí
  • NS Labský důl
  • NS Čertův důl

Přičemž na stezkách bude nově umístěno 44 informační míst.

Brožura:

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 10. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 6. 2015

Celkové náklady projektu činí 1 087 815 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.