resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Digitalizace podsbírky map, fotografií a negativů Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Popis projektu:

Cílem projektu je úplná digitalizace vybraných sbírkových předmětů z podsbírek map, fotografií a negativů Krkonošského muzea včetně kvalitní obrazové dokumentace a jejich zpřístupnění veřejnosti na internetu.
Projekt má přinést trvalé uchování záznamů o sbírkových předmětech, snadnější a přehlednější práci se sbírkou, ochranu sbírkových předmětů před poškozením v důsledku časté manipulace nebo dlouhodobé prezentace, uchování co úplnějších informací o předmětu v případě jeho ztráty, krádeže nebo poškození, usnadnění tvorby katalogů, průvodců, virtuálních výstav apod.
V rámci projektu bude ke všem sbírkovým předmětům v podsbírce map pořízena obrazová dokumentace. Z podsbírky fotografií a negativů byly pro projekt vybrány nejstarší a tedy nejvzácnější fotografie a negativy pořízené do r. 1910.
Výstupem projektu má být zpřístupnění základních textových informací a vyobrazení výše uvedených sbírkových předmětů široké veřejnosti prostřednictvím internetové aplikace umístěné na stránkách Správy KRNAP. KM tak chce reagovat na značný zájem badatelů i laické veřejnosti o tento typ sbírek KM, jehož sběrná oblast je oblastí velmi vyhledávanou.

Realizace projektu:

Z přidělených prostředků byl zakoupen skener A3 EPSON GT 20000 a na něm byly snímány fotografie a mapy do formátu A3 – celkem 1160 ks. Skener bude nadále využíván pro skenování sbírek nejen fondu fotografií a map, ale bude používán i pro jiné podsbírky Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Další část přidělených finančních prostředků byla použita na externí skenování map a fotografií formátů A0 – A2. Skenování prováděla firma AiP Beroun, s.r.o. na svém pracovišti v Praze a bylo nasnímáno celkem 1350 ks map a fotografií ve dvou rozlišeních – náhledovém a excellent. Z podsbírky map nebyly naskenovány pouze mapy větší než A0 a velmi poškozené mapy.
Vytvořená data budou použita při práci s podsbírkou map a částečně i fotografií, zlepší a zjednoduší se prohlížení zmíněných podsbírek a odpadne mnohdy problematická manipulace(kvůli jejich rozměrnosti) se sbírkovými předměty. Zpřístupnění digitalizovaných dat podsbírek na internetu bude řešeno následně.

Harmonogram projektu:
Termín zahájení projektu: 6/2011
Termín ukončení projektu: 12/2011

Celkové náklady na projekt činí 226.000,- Kč. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva kultury z programu ISO(Integrovaný systém ochrany) /B – dokumentace a evidence movitého kulturního dědictví České republiky.