resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Kanalizace a ČOV pro objekt Správy KRNAP č. p. 228 v k. ú. Velká Úpa I

Kanalizace a ČOV pro objekt Správy KRNAP č. p. 228 v k. ú. Velká Úpa I

Evidenční č. 02541011

Popis projektu:

Projekt řešil likvidaci odpadních vod. Původní nevyhovující zařízení na likvidaci odpadních vod bylo nahrazeno biologickým septikem BSCp-A společnosti AQUA Program s.r.o. a dočišťovacím filtrem ZBFsp do 6 EO společnosti AQUA Program s.r.o.
Přečištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do vod podzemních prostřednictvím dvou větví vsakovacího systému.


Harmonogram
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 02/2011
Předpokládané datum zahájení realizace 01. 06. 2011
Předpokládané datum dokončení 31. 07. 2011
Předpokládané datum zahájení provozu 01. 08. 2011

Celkové náklady na projekt činí 474 800 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí.