resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Kanalizace a ČOV pro objekt Správy KRNAP č. p.112 v k. ú. Dolní Dvůr

Evidenční č. 02531011

Popis projektu:

Projekt řeší likvidaci odpadních vod. Původní nevyhovující zařízení na likvidaci odpadních vod bylo nahrazeno biologickým septikem BSCp3 – 11 EO společnosti AQUA Program s.r.o. a dočišťovacím filtrem ZBFsp do 12 EO společnosti AQUA Program s.r.o.
Přečištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny prostřednictví vyústního objektu do vodního toku Zlatý potok.

Harmonogram
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 02/2011
Předpokládané datum zahájení realizace 01. 06. 2011
Předpokládané datum dokončení 30. 11. 2011
Předpokládané datum zahájení provozu 01. 12. 2011


Celkové náklady na projekt činí 778 400 Kč. Projekt je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí. Podpora ze SFŽP činí 90% z uznatelných nákladů.