resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Kanalizace a ČOV pro objekt Správy KRNAP č. p.149 v k. ú. Černý Důl

Evidenční č. 02551011

Popis projektu:

Projekt řeší likvidaci odpadních vod. Původní nevyhovující zařízení na likvidaci odpadních vod bylo nahrazeno biologickým septikem BSCp4 – 16 EO společnosti AQUA Program s.r.o. a dočišťovacím filtrem ZBFsp do 23 EO společnosti AQUA Program s.r.o.
Přečištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do vod podzemních prostřednictvím vsakovacího systému.

Harmonogram
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 02/2011
Předpokládané datum zahájení realizace 01.06.2011
Předpokládané datum dokončení 30.11.2011
Předpokládané datum zahájení provozu 01.12.2011

Celkové náklady na projekt činí 912 900 Kč. Projekt je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí. Podpora ze SFŽP činí 90% z uznatelných nákladů.