resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Pilotní projekt telematického systému v Krkonoších

Realizace: 21. 4. 2021 – 30. 11. 2022
Celkové výdaje: 1 459 636 Kč
Výše příspěvku: 1 459 636 Kč

Hlavním cílem Správy KRNAP je ochrana přírody. Silný turistický ruch v národním parku a zvýšená doprava s ním související přináší nové výzvy v ochraně tohoto území. Ne všichni návštěvníci se chovají k přírodě ohleduplně - nejde však jen o pouhé “zbytečné” jízdy, množí se i nelegální vjezdy různými dopravními prostředky do přísně chráněných lokalit. Dosavadní vydávání papírových povolenek pro vjezd na území Krkonošského národního parku je
administrativně náročné a z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Není v silách Správy KRNAP tímto způsobem dostatečně ochránit různé lokality. Účelem projektu je pomocí moderních technologií v co největším možném rozsahu zmírnit dopady dopravy na chráněné území a zároveň umožnit dopravní obslužnost území pro rezidenty, návštěvníky a služby.

Z příspěvku bude pořízen monitorovací systém kombinovaný s datově analytickou platformou. Data získaná pořízením uvedených technologií budou vyhodnocena v datové platformě, kdy neoprávněné průjezdy budou následně předávány k řešení odpovědním orgánům. Cílem projektu však není přímá represe, ale efektivní monitoring a edukace všech uživatelů dopravních komunikací na území Krkonošského národního parku.

Správa KRNAP předpokládá, že tento pilotní projekt zásadním způsobem přispěje k potvrzení toho, že uvedené technologie a s nimi navržené řešení lze realizovat v praxi. Plná digitalizace povolenek k vjezdu v budoucnu přispěje k lepší možnosti kontroly a tím eliminaci  neoprávněných vjezdů do chráněného území a celkovou modernizací jistě prospěje i všem oprávněným uživatelům dopravní infrastruktury.