resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Realizace environmentálních projektů Správy KRNAP

Evidenční číslo projektu: č. 00841932

Popis projektu:

Ekologická výchova funguje při Správě KRNAP již od poloviny 70. let 20. stol. Její snahou je probouzet vztah k přírodě a motivovat k ochraně životního prostředí veřejnost, zejména pak školní mládež.

Nabízíme vzdělávací programy v terénu, ve školách a od ledna 2014 i v KCEV (Krkonošském environmentálním centru) Krtek ve Vrchlabí. Dále máme v nabídce i vedené exkurze, teoretické semináře i praktické workshopy. V rámci některých programů bohužel dosluhuje materiálně-technické vybavení, u nově vznikajících chybí úplně. Správa KRNAP chce i nadále pokračovat v EVVO programech a tím plnit jeden ze svých hlavních cílů a to ekologicky vychovávat nastupující generace.

Cílem projektu je podporovat účast žáků na vzdělávacích akcích pořádaných Správou KRNAP, hlavně na akcích organizovaných oddělením ekologické výchovy. Každoročně školám (základním, středním i mateřským) nabízíme programy s aktivitami na různá témata i exkurze přímo do terénu. Tyto programy využívají vhodné pomůcky a nástroje, aktivně zapojují účastníky pracovními listy. Nabídka EV programů Správy KRNAP je pro školy stabilní, proto si myslíme, že je vhodné ji průběžně doplňovat a inovovat a tím reagovat na nové trendy ve výchově a vzdělávání. Z tohoto důvodu vzniká nový program a to Sněžnicový program, který je věnovaný lavinám a Ptačí program, pod který spadají stávající programy zabývající se ptačí tématikou a který potřebuje doplnit o nové vybavení. Uvedené programy jsou podstatně více zaměřeny na prožitek z objevování přírody „na vlastní kůži“, než na pouhý příval informací a dat.
Neméně důležitým cílem je i propojování odborných znalostí o Krkonoších vycházejících z dosavadní výzkumné činnosti a jejich předávání v rámci výchovně vzdělávacích programů. Proto jsou do projektu zařazeny i dílčí náklady na pořádání konference, jejímž smyslem je prezentace odborných témat a následná propojení s EVVO programy.

Z hlediska rozlišení na jednotlivé cílové skupiny je Správa KRNAP vždy v tíživé situaci, protože naší hlavní cílovou skupinou je široká veřejnost, ke které potřebujeme dostat informace o našich tématech.

Z pohledu projektu se jedná o dvě hlavní cílové skupiny. První cílovou skupinou žáci mateřských, základních a středních škol v regionu Krkonošského národního parku, tzn. z obcí ležících na jeho území či v ochranném pásmu, případně v jeho bezprostřední blízkosti, tj. v okruhu do 50km. Tyto děti a mládež budou moci být vtaženi do bádání v prostředí krásné přírody Krkonoš a vyzkoušet si různé metody a prostředky k jejímu aktivnímu zkoumání a vyhodnocování nasbíraných dat přímo v terénu.

Druhou cílovou skupinou je pak odborná veřejnost – skupina vzdělaná (vzdělávající) v oboru ochrany přírody, studenti, pedagogové, vědci, pracovníci resortních organizací a ministerstva životního prostředí s celorepublikovou působností. Potřeba Správy KRNAP je předat jim relevantní odborné informace o současném stavu, potřeba odborné veřejnosti je získat informace přímo od zdroje. Cílem je vyhledat aplikační využití vědeckých výsledků výzkumných a monitoračních aktivit pro environmentálně vzdělávací centra a výukové programy. Současně pak nastartovat možnosti kooperace odborných vědeckých pracovišť a environmentálně vzdělávacích center a institucí.

V průběhu projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. Sněžnicový program
Laviny v Krkonoších hrají velmi důležitou roli ve vysoké biodiverzitě ledovcových karů a jsou tak jedním z fenoménů, které jsou klíčové pro existenci Krkonošského národního parku. Pro tento program je rozhodující to, že v Krkonoších je 64 pravidelných lavinových drah, jsou to prakticky jediné hory tohoto typu v ČR. Sněžnicový program spočívá ve vedené exkurzi zasněženými Krkonošemi, pozorováním stavby a vlastností sněhu a interpretaci laviny a odhadu jejího utržení. Správa KRNAP má již zkušenosti se zimním programem Zima a zejma v Krkonoších, který je zaměřen na dospělé účastníky (viz. https://www.krnap.cz/nas-uci-priroda). Předkládaný program je naopak zaměřen na školní skupiny o počtu 20 žáků ve věku od 10 let. Pro realizaci programu bude v rámci projektu pořízeno nové vybavení (sněžnice, teleskopické hůlky, skládací lopatky na sníh pro hrabání lavinové sondy, lavinové sety, lupy na pozorování sněhových vloček,…).

2. Ptačí program
Krkonošský národní park je mimo jiné na základě Směrnice Rady Evropského společenství č. 79/409/EHS – o ochraně volně žijících ptáků ptačí oblastí se sedmi druhy ptáků stanovenými jako předměty ochrany. Různé programy zaměřené na pozorování ptáků jsou ve světě velmi oblíbené a Správa KRNAP na to reaguje relevantní nabídkou. Nabízíme programy Vítání ptačího zpěvu, Pozorování ptáků na krmítku, Kos horský – Turek ze severu, Ořešník – louskač ořechů a Skorec – zimní potápěč. Pro tyto jednotlivé programy nám chybí odpovídající technika a ucelený manuál, které jsou součástí předkládaného projektu a tyto nedostatky tak řeší. Program je zaměřen na školní skupiny o počtu 20 žáků, proběhne min. 20 akcí, z nichž každá potrvá min. 2 hodiny. Pro odstranění těchto nedostatků bude v rámci projektu pořízeno nové vybavení (dalekohledy,…).

3. Odborná konference
Tradice pořádání geo-ekologických konferencí vznikla koncem 80. let minulého století. Konference se konají každé tři roky střídavě na české a polské straně. Letos se bude konat jubilejní 10. ročník, který bude tematicky zasvěcen krkonošské tundře a bude se přímo vztahovat k tématu „Krkonoše – tundra v srdci Evropy“. Konference bude určena odborníkům, studentům přírodovědeckých fakult a pracovníkům obou správ národních parků, kteří na těchto setkáních debatují o různých problémech a navzájem se informují o výzkumech probíhajících v daném území. Záběr přednášek bude poměrně široký. Na programu budou přírodovědné, ekovýchovné, lesnické a jiné obory, ale také praktická managementová opatření. Výsledky prezentované na konferenci by měly obohatit nejen stávající vědecké poznání jednoho z přírodně nejcennějších pohoří Evropy a tím přispět k jeho ochraně, ale rovněž by se měly stát základem pro aktualizace řady environmentálně-vzdělávacích dokumentů a výukových programů.

Třídenní konference bude pořádána pracovníky Správy KRNAP ve spolupráci s polskými kolegy z KPN v předpokládaném termínu 09/2019 a počítá se 100 účastníky.

Realizace projektu:

Bylo pořízeno níže uvedené vybavení pro Ptačí a Sněžnicový program (viz foto)
Ptačí program:

 • Binokulár dalekohled 12x25 (5 ks)
 • Binokulár dalekohled 10x25 (5 ks)
 • Šikmý monokulár spektiv s okulárem, stativem a brašnou (1ks)
 • Visačky – účastnická odměna

Sněžnicový program:

 • Sněžnice pro děti (30 párů)
 • Sněžnice pro dospělé (15 párů)
 • Teleskopické hůlky (30 párů)
 • Lopatky na sníh (5 ks)
 • Lavinové sety (2 ks)
 • Šňůra na lavinové testy (1 ks)
 • Pozorovací lupy (30 ks)
 • Visačky – účastnická odměna

V červenu 2019 byly v rámci Ptačího programu realizovány 4 akce pro žáky základních škol ještě s použitím starého vybavení. V červenci 2019 se uskutečnil ornitologický tábor pro žáky základních škol, na kterém již byly použity nové dalekohledy.

Ve dnech 11.–13. 9. 2019 se konal jubilejní 10. ročník mezinárodní odborné konference Krkonoše – příroda a lidé s třicetiletou tradicí, která se koná každé tři roky střídavě na české a polské straně.

Závěrečná zpráva: Mezinárodní vědecká konference Krkonoše – Příroda a lidé (pdf 590 kB)
KJH 10/2019: Článek z časopisu Krkonoše – Jizerské hory (pdf 627 kB)
Ochrana přírody 3/2019 (pdf 2,1 MB)

Harmonogram projektu:
Zahájení projektu 06/2019
Ukončení projektu 01/2021

Celkové výdaje projektu činí 1 095 764 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 931 399 Kč.