resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Redukce invazivních a expanzivních druhů rostlin v Krkonošském národním parku

 

Číslo projektu: 73-CS-001

Popis projektu:

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v České republice (1963). Osídlování dnešního území národního parku započalo ve dvanáctém století, avšak zásadní vliv na dnešní podobu Krkonoš měli kolonisté z poloviny šestnáctého století. Právě v tomto čase je z Alp do Krkonoš importován v současnosti nejproblematičtější invazivní druh Rumex alpinus, agresivní širokolistý šťovík. Po odchodu německy mluvících obyvatel po druhé světové válce z Krkonoš (1945) a ukončení tradičního hospodaření na horských loukách začal Rumex alpinus dominovat a rozvracet druhově bohaté kulturní luční porosty. Více jak čtyři sta let staré druhově bohaté louky jsou dnes jedním z hlavních předmětů ochrany národního parku. Ve své nejlepší kvalitě reprezentují druhově nejbohatší místa národního parku. Podobný destrukční vliv vykazuje novodobě zavlečený severoamerický druh Lupinus polyphyllus, menší vliv pak mají druhy rodu Reynoutria (R. japonica, R. sachalinensis) a Impatiens glandulifera.
Vedle zavlečených invazivních druhů se lokálními vážnými narušiteli přírodního bohatství národního parku stávají i místní druhy. Například Veratrum album subsp. lobellianum či Senecio ovatus dokáží vytvořit monokultury pronikající do chráněných společenstev primárního či sekundárního bezlesí.

Tento projektový záměr hodlá využít dvacetiletých zkušeností s redukcí invadujících či expandujících druhů pro eliminaci jejich vlivu na vybrané luční lokality. Do výběru lokalit je možné zařadit luční enklávy Klínové Boudy, Zadní a Přední Rennerovky, Sklenářovice, Rýchorskou Boudu, Studniční Boudy, Modrý Důl apod.

Managementové zásahy jsou plánovány, organizovány a kontrolovány zaměstnanci Správy KRNAP. Zhotovitelem prací pak mohou být zaměstnanci Správy KRNAP, při nedostatečných kapacitách pak externí dodavatelé, jejichž výběr se děje podle vnitřních směrnic Správy KRNAP.

Ohniska invazivních rostlin málokdy obsahují zapojené monokulturní porosty, zpravidla se jedná o roztroušené rostliny nebo jejich skupiny o výměře jednotek či desítek m2, které je obtížné objektivně a přitom operativně změřit, byť za využití moderních GPS metod. Expertním odhadem bude přímo ošetřena plocha výskytu invazivních rostlin na cca 2–5 ha. V rámci Krkonoš, jsou pro provádění opatření vybrány krajinné celky, louky nebo luční enklávy. Zde dochází provedenými opatřeními k podpoře evropsky významných lokalit o rozloze několika desítek hektaru.

U všech lokalit je zasahováno po řadu let. Lokality Braunovy louky, Dolní Dvůr, Benecko i další, jsou ošetřovány 12 let. I po vymizení rostlin je nutné ještě minimálně pět let lokalitu kontrolovat, aby nedošlo k obnově populace ze semenné banky.

Realizace projektu:

Snažíme se spolupracovat s osobami i organizacemi, kteří zareagují z vlastního popudu, případně jsou námi přímo osloveni nebo je jim spolupráce nabídnuta v rámci dobrovolnické či teambuildingové činnosti. Letos proběhla exkurze s tématem invazivních rostlin pro místní Gymnázium Trutnov v rámci školní odborné činnosti v lokalitě Bystřice – Sklenářovice. Ve Sklenářovicích proběhl též tábor organizovaný hnutím Brontosaurus a podporovaný Správou KRNAP, kde účastnící táboru se spolupodílí na údržbě blízkých luk, což je základní předpoklad boje proti invazivním a expanzivním rostlinám. V rámci KRNAP je aktivně podporováno cca 500 ha lučních porostu v úzké spolupráci s místními hospodáři (cca 40), kteří jako jednu z podmínek spolupráce i omezují invazivní a expanzivní rostliny na jimi obhospodařovaných loukách, pastvinách.

Výsledky projektu:

V roce 2018 bylo proti invazivním a expanzivním druhům zasahováno na 25 lokalitách proti 5 invazivním a jednom expanzivním druhu (kýchavice bílá Lobelova). Jako metody likvidace bylo použito vyrývání, vytrhávání, sekání a okrajově i postřik herbicidem.

pořadové číslo lokalita – enkláva inv./exp. druh
1 Dvoračky šťovík alpský
2 Friesovy Boudy šťovík alpský
3 Chaloupky lupina mnoholistá
4 Klášterka šťovík alpský
5 Modrý Důl šťovík alpský
6 Přední Výsluní lupina mnoholistá
7 Rýchorská Bouda kýchavice bílá Lobelova
8 Severka šťovík alpský
9 Sklenářovice křídlatka japonská
10 Sněžné Domky kýchavice bílá Lobelova
11 Studniční Boudy šťovík alpský
12 Velveta šťovík alpský
13 Zadní Rennerovky kýchavice bílá Lobelova
14 Zahrádky lupina mnoholistá
15 Horní Rokytnice nad Jizerou bolševník velkolepý
16 Stromkovice bolševník velkolepý
17 Paseky nad Jizerou bolševník velkolepý
18 Bratrouchov bolševník velkolepý
19 Horní Štěpanice bolševník velkolepý
20 Vítkovice v Krkonoších bolševník velkolepý
21 Příchovice u Kořenova bolševník velkolepý
22 Jablonec nad Jizerou bolševník velkolepý
23 Horní Polubný bolševník velkolepý
24 Dolní Dvůr netýkavka žláznatá
25 Braunovy louky lupina mnoholistá

 

Harmonogram projektu:
Datum zahájení: 1. 5. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2018

Celkové výdaje projektu jsou 135 000 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Nadace Partnerství.