resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Výchovou a osvětou k ochraně přírody Krkonošského národního parku III

č. 1220900061

Popis projektu:

Předmětem projektu je zajištění hladkého průběhu několika druhů environmentálních a osvětových aktivit. Jedná se o posílení stávajícího týmu lektorů EV, tak aby byla uspokojena zvyšující se poptávka po pořádaných programech Správy.
Proběhne zajištění autobusové dopravy pro školní skupiny nebo skupiny mládeže na programy pořádané Správou KRNAP, čímž se umožní účast na programech Správy i zájemcům z větší vzdálenosti a v důsledku se tak rozšíří skupina o daném tématu poučených osob. Dále bude v rámci projektu vyvinut vzdělávací program pro návštěvníky nového návštěvnického centra KRNAP tak, aby se využil dostupný potenciál návštěvnického centra a návštěvníci odcházeli poučeni ohledně problematiky národního parku a ochrany přírody.
Jako inovace stávajících vzdělávacích programů bude vyvinut komiksový příběh, který budou účastníci programu v rámci prezentace společně s lektorem programu komentovat a dále rozvíjet. Aktivní spoluprací se tak posílí pochopení dané problematiky. Témata komiksu budou vycházet z programů EVVO, která Správa již nabízí, a zahrnují vzdělávání o fauně i floře Krkonoš, ochraně přírody a mnoho dalších souvisejících témat s národním parkem.

Programy ekologické výchovy Správy KRNAP ročně navštíví kolem 272 skupin žáků mateřských, základních a středních škol s celkovým počtem žáků kolem 6 730 (údaje z roku 2021). I přes snížení počtu ekovýchovných a osvětových akcí z důvodů omezení pandemie Covid-19 se počty akcí a jejich účastníků v roce 2022 pomalu vrací k počtům v letech před pandemií. V následujících letech lze očekávat zvýšené požadavky na lektory EV Správy KRNAP, protože:

  • Správa bude slavit 60 let od svého vzniku, což povede k silnému zapojení lektorů EV do doprovodných ekovýchovných akcí pro veřejnost a menším možnostem se věnovat školám;
  • školy se naučily využívat dotační možnosti tzv. Šablony a poptávají u Správy KRNAP programy ve zvýšené míře; předpokládáme, že tento trend bude mít vzrůstající tendenci;
  • budou otevřeno nové Návštěvnické centrum KRNAP, čímž se rozšíří nabídka EV programů.

Podle analýzy pracoviště EV Správy KRNAP z roku 2019 je největším problémem škol různých typů s ekologickou výchovou v terénu nedostatek finančních prostředků na dopravu skupin ze školy na místo realizace programu a zpět. Pokud má program proběhnout na území KRNAP, jeho ochranném pásmu a jeho okolí, je cena pronajatého autobusu 60 Kč/km (vč. čekací doby) pro běžné školy vzdálené 50 km příliš vysoká. Navzdory výše zmíněným možnostem externího financování formálního vzdělávání škol mimo sídla školy („Šablony“), které umožňují financovat také dopravu školních skupin na programy a zpět, je stále doprava školních skupin na programy největší jejich překážkou.

Cíle projektu:

  • Posílení stávajícího týmu 1 pracovní úvazek – lektora EV. Tato potřeba vznikla vytvořením nových expozic v návštěvnickém centru a současně trvajícím poddimenzováním kapacit lektorů ekovýchovy. Projektový pracovník (nebo projektoví pracovníci po 0,5 pracovním úvazku) budou mít pracovní úvazky od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2025, čímž zabezpečíme školní roky 2023/2024 a 2024/2025 a počátek školního roku 2025/2026 (tzn. 26 kalendářních měsíců) a tím snáze uspokojí poptávku po EV programech ze strany škol různých stupňů. Současně zůstane rovněž zachována možnost realizovat tradiční akce pro ostatní cílové skupiny stávajícími lektory EV. Projektový pracovník / projektoví pracovníci budou před realizací programů proškoleni v komunikačních dovednostech,
  • Přitáhnout formální školní skupiny i ostatní neformální skupiny dětí, studenů a mládeže do uvedených expozic vzdělávacími programy ekologické výchovy Správy v souvislosti se zvýšenou poptávkou ze strany různých stupňů škol a neformálních skupin dětí, studentů a mládeže. Tím poskytnout cílovým skupinám kvalitní vzdělávací programy, zvýšit počet osob ovlivněných aktivitami Správy KRNAP, založit a následně posilovat dobrou pověst nových expozic návštěvnického centra KRNAP

  • Inovace vzdělávacích programů je trvalý proces. Ve spolupráci s odbornou firmou naši lektoři vyvinou komiksový příběh, který nebude mít předem stanovený obsah. Účastníci programu / posluchači prezentace budou úvodní komiksový příběh komentovat, tím se posílí emoční stránka interpretace a účastníci budou lépe motivováni k aktivnímu zapojení a pochopení interpretované problematiky. Téma komiksů bude interpretovat programy EVVO, které již aktuálně nabízíme. Jedná se však o inovativní způsob, který má výrazným způsobem aktivovat posluchače k zapojení do probíraného tématu. Vlastní iniciativou, diskusí s ostatními účastníky a mediací ze strany lektora se vytvoří unikátní výstup s každou skupinou účastníků.

  • Tvorba vzdělávacího programu pro návštěvnické centrum KRNAP. Projektový pracovník vyvine a vyzkouší program pro uvedené cílové skupiny. Vzdělávací program stanoví celkovou délku, rozsah a obsah, zejména počet hodin, potřebné pomůcky a vybavení. Stanoví i kapacity účastníků, modelové situace a jiné nezbytné informace k průběhu programu. K realizaci tohoto programu a programů EV bude pořízen soubor zařízení, vybavení a pomůcek. Soubor zařízení a vybavení se váže na nově připravovaný program, tudíž není v tuto chvíli možné je přímo speficikovat, neboť potřeby vyjdou z navrženého řešení. Nicméně jedná se o standardní potřeby typu (např. názorné výukové prvky, určovací klíče, psací potřeby, dalekohled, mikroskop, promítací zařízení, ICT technika aj.).

  • Zajištění autobusové dopravy na programy realizované na české straně Krkonoš pro uvedené cílové skupiny z míst v okruhu vzdáleném průměrně 50 km od Vrchlabí. EV Správy KRNAP realizuje 100 programů/projekt. Klášter pod horami realizuje 40 programů/projekt. Každému programu bude odpovídat i přeprava účastníků autobusek ze školy nebo místa srazu (u neformálních skupin mládeže) a zpět.
Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu:  1. 9. 2023
Ukončení realizace projektu:  31. 12. 2025

Celkové výdaje projektu činí 2 353 280,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve ve výši 2 000 000,00 Kč.