resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Výchovou a osvětou k ochraně přírody Krkonošského národního parku

číslo projektu: 01791832

Popis projektu:

Ekologická výchova funguje při Správě KRNAP od poloviny 70. let. Její snahou je probouzet vztah k přírodě a motivovat k ochraně životního prostředí širokou veřejnost, zejména pak školní mládež.
V nabídce máme vzdělávací programy v terénu, ve školách a od ledna 2014 také v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Nechybí ani vedené exkurze z cyklu Nás učí příroda, teoretické semináře i praktické workshopy.
Stále více se však setkáváme se situací, kdy školská zařízení se nemohou účastnit programů, neboť nemají dostatečné finanční prostředky na dopravu do místa konání.
Na druhé straně Správa KRNAP nemůže zabezpečit, zejména v exponovaných měsících květen – červen a září – říjen, dostatek personálních kapacit na zajištění odborně vedených programů pro všechny zájemce.
V neposlední řadě námi organizované programy nemají všechno materiálně-technické vybavení, jež je potřebné pro jejich průběh.

Cílem projektu je podpořit účast žáků na vzdělávacích akcích pořádaných Správou KRNAP. Každoročně základním, středním i mateřským školám nabízíme programy, které vychází z koncepčních materiálů, využívají vhodné pomůcky a nástroje, či aktivně zapojují účastníky pracovními listy. Nechybí ani aktivity na různá témata i exkurze přímo do terénu. Statistiky činnosti za rok 2017 ukazují, že pro různé stupně škol bylo organizováno přes 200 akcí, které navštívilo okolo 6 500 účastníků. Dobrým zvykem, a hlavně motivačním prvkem, je snaha nabídnou žákům i učitelům určitou formu odměny. Ta zároveň slouží jako propagační a informační materiál. Na každé akci lektor rozdává drobný propagační materiál či časopis Krkonoše – Jizerské hor nebo učitelé dostanou vybrané publikace o přírodě Krkonoš.
Cílem projektu je podpořit účast školní mládeže na akcích organizovaných oddělením ekologické výchovy. Celkově předpokládáme zajištění dopravy pro 100 skupin, přičemž každá cesta na akci je v délce cca 50 km tam a 50 km zpět.

Projekt počítá s realizací 3 základních aktivit:

  1.  Zaměstnání lektora ekologické výchovy po dobu trvání projektu od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2020
  2. Nákup materiálu a vybavení pro organizaci vzdělávacích programů. Dále pak zajištění služby grafického zpracování pracovních listů na jednotlivé programy, které pak budou dále tištěny účastníkům. Vytvoření drobných butonů za účast na programu. Aktivita bude zajištěna v počátku realizace tj. do 1. 5. – 31. 8. 2018.
  3. Zajištění průběhu min. 100 programů s podporou účastníkům. Na základě požadavku škol zajistíme dopravu žáků na programy organizované Správou KRNAP v průběhu celé realizace projektu.

Realizace projektu:

V rámci projektu došlo k rozšíření souboru ekovýchovných předmětů a potřebného vybavení. Byl pořízen exponát preparovaného tetřívka obecného a epoxidové modely lebek rysa ostrovida, vlka obeckého a vydry říční. Rok 2019 je Správnou KRNAP vyhlášený jako „Rok tetřívka“, vzhledem k tomu, že je tento živočich na území ČR na pokraji vyhynutí. Proto je právě exponát tetřívka obecného stěžejním předmětem řady ekovýchovných aktivit. Dále bylo pořízeno potřebné vybavení k projekci během pořádání ekovýchovných programů.

K přenosu pomůcek potřebných k programům v terénu byly pořízeny dvě přenosné tašky a pro žáky základních a středních škol byly pořízeny přezůvky do KCEV Krtek ve Vrchlabí.

Dále bylo nakoupeno zahradní nářadí (hrábě, kosy, loktuše, aj.), které je používáno během akcí spojených s hrabáním krkonošských luk – těch se letos zúčastnilo 470 pomocníků ze 16 základních a středních škol.

V rámci projektu byl zaměstnán lektor ekologické výchovy, díky kterému byla posílena nedostatečná personální kapacita zejména v rozmezí měsíců květen – červen a září – říjen. Od začátku projektu uskutečnilo oddělení ekologické výchovy Správy KRNAP několik desítek ekovýchovných akcí, na které byla již více než 49x realizována doprava žáků z okolních škol prostřednictvím smluvního dopravce. Díky uskutečněné dopravě se ekovýchovných programů mohlo zúčastnit velké množství žáků, pro které by jinak byla doprava komplikovaná.

Harmonogram projektu:
Termín zahájení: 1. 5. 2018
Termín dokončení: 31. 12. 2020

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky ve výši 1 000 000 Kč Kč.

Probouzíme krkonošské louky

Vzácné druhy krkonošské květeny se pomalu probouzejí po zimním odpočinku. Usnadnit jim život pomáhají děti z krkonošských škol, které v těchto dnech hrabou na některých botanických lokalitách starou trávu.