resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi

Číslo projektu: GE-2018-022-FO-43040/1

Donor: Česká rozvojová agentura (www.czda.cz)
Realizátor projektu: Správa Krkonošského národního parku
Partneři realizátora: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Národního parku Šumava

Popis projektu:

Záměrem „Programu udržitelného rozvoje horských oblastí a jejich komunit v oblasti Pšavska, Chevsurska a Gudamakari v regionu Mccheta-Mtianeti“ GE-2018-022-FO-43040, který je realizován v letech 2018-2023 je přispět prostřednictvím řady multisektorových opatření k ochraně horských ekosystémů i k udržitelnému hospodaření v této horské oblasti. Záměr programu vychází z Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky a Gruzie 2018 – 2023 a plně zapadá do jím definovaných priorit.

Projekt „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“
(GE-2018-022-FO-43040/1) je součástí výše uvedeného programu. Cíl projektu je plně v souladu s dílčím cílem SDG 15.4: Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj. Výstupy projektu byly stanoveny v souladu s potřebami municipality Dušeti, která je zřizovatelem budoucí chráněné krajinné oblasti Aragvi (dále jen CHKO Aragvi), a partnerské instituce Agentury pro chráněná území Gruzie (dále jen APA), která zajišťuje správu národních parků v Gruzii. Výstupy primárně zahrnují přípravu a zpracování návrhu plánu péče pro CHKO Aragvi a zvyšování odborných kapacit zaměstnanců správy.

Plán péče je pokládán za hlavní nástroj komplexního managementu chráněných území. Projekt jeho prostřednictvím zajistí nejen dostatečné plánování ochrany přírody a krajiny v zájmovém území, ale zároveň i stanoví příslušná pravidla a principy vedoucí k celistvému udržitelnému rozvoji dané horské oblasti. Tím zvýší atraktivitu regionu pro cestovní ruch, podpoří tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit a v neposlední řadě přispěje ke zlepšení porozumění péči o chráněná území u místních obyvatel, zájmových skupin a samosprávy.

Projekt svými aktivitami navazuje na intervence Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (dále jen ZRS ČR) v letech 2014 – 2018 zaměřené na rozvoj horského regionu Tušsko v rámci plánu péče pro Chráněnou krajinnou oblast Tušsko, který se stal základem pro implementaci celé řady opatření směřujících k zajištění ochrany přírodní a kulturně-historických hodnot území.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení projektu: srpen 2018
Předpokládané datum ukončení projektu: prosinec 2021

Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč) je 5 378 830 Kč.