resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

TZ: Krkonošské louky mohou dál rozkvétat

25. 4. 2024 Aktuality

Krkonošské louky nezůstanou ladem. Správa KRNAP letos navazuje v péči o krkonošské louky již třetím projektem Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku 1. Právě začínající projekt potrvá až do roku 2029 a obnovíme díky němu druhově bohaté luční porosty na výjimečných krkonošských loukách v celém druhotném (tedy lidskou prací vzniklém a udržovaném) bezlesí Krkonošského národního parku. Značná část krkonošských luk v minulosti degradovala kvůli zániku tradičního citlivého hospodaření trvajícího více než 400 let (v důsledku vysídlení původního německého obyvatelstva po roce 1945), nebo naopak přílišnou intenzifikací hospodaření v posledních desetiletích 20. století.

Jestřábník oranžový na Rýchorách, foto: Kamila Antošová, Správa KRNAP
Jestřábník oranžový na Rýchorách, foto: Kamila Antošová, Správa KRNAP

V projektu plánujeme pečovat o vybrané prioritní plochy lučních porostů o celkové rozloze 250 hektarů. V roce 2024 budou podpořeny louky, které se z části mohou překrývat s jedním z předchozích projektů a mají již etablované hospodáře. Na podzim roku 2024 vydáme výzvu, kde budou uvedeny prioritní luční porosty na lokalitách nových s plánovanou obnovou od roku 2025. Zde bude management realizován „od začátku“, tedy od návrhů managementu (speciálního i plošného), vyjednávání péče s vlastníky a hledání nových hospodářů.

Kromě samotných hospodářů bude s obnovou luk pomáhat již tradiční pracovní skupina Správy KRNAP. Na loukách bude vyřezávat nálet, upravovat strouhy, sbírat vystouplé kameny a vykonávat dlouhou řadu nezbytných činností pro otevření luk.

Specifikem tohoto projektu je péče o tzv. centra biodiverzity, tedy nejcennější a druhově nejbohatší části luk, o které se bude Správa KRNAP starat primárně svépomocí. Vznikne tak druhá pracovní skupina, která bude mít na starosti spíše činnosti plošného managementu, tedy seč ruční či ručně vedenou sekačkou, vláčení, hnojení, vápnění a další opatření, která rozšíří centra biodiverzity do okolí a udrží jejich druhovou pestrost.

Všechny plány budeme pečlivě zanášet do stále se zlepšující aplikační databáze LUHOP (LUční HOspodářský Plán).

Další velice důležitou úlohou projektu jsou komunikační aktivity, a to jak s vlastníky a veřejností, tak s hospodáři. Individuální podporu a hledání nejlepšího řešení péče pro danou louku doplní akce s dobrovolníky, skautskými oddíly a veřejností. Zaměříme se i na podporu péče o mokřady a činnosti podporující bezobratlé živočichy, hlavně motýly atd. Veřejnost budeme informovat o důležitosti luk, přírodního, ale i kulturního dědictví. Stejně tak o nezbytnosti péče, o jejích rizicích a ohroženích, o dosažených výsledcích, ale i nezdarech a strastech, které obnova luk obnáší.

Zlepšování stavu biotopů je však věcí dlouhodobou, na mnoho desítek let. Navíc ze své podstaty nikdy nekončící. Pouze pravidelně sekané či spásané louky mohou hostit nejpestřejší rodiny rostlin a živočichů. Na mnoha místech se pestrosti již daří, což je odměnou, ale i závazkem pro pokračování v započaté práci, protože krkonošské louky jsou jedním ze tří2 základních fenoménů, pro které byl národní park vyhlášen.

Projekt Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku 2023–2029 realizuje Správa KRNAP. Dárcem prostředků je Evropská komise, Evropský fond pro regionální rozvoj, spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR.


[1] Předchozími projekty byly LIFE CORCONTICA /2013–2018/ a Obnovný management krkonošských luk /2018–2023/.
[2] Kromě krkonošských luk jsou dalšími fenomény arkto-alpínská tundra Krkonoš a krkonošské lesy.

Další informace o aktuálním dění v Krkonošském národním parku najdete na facebookovém profilu https://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz