resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

3. pilíř Natury 2000

Používání jasně definovaných pojmů a přesných čísel

Stanoviště a druhy chráněné soustavou Natura 2000 jsou uvedeny v přílohách Směrnice Rady č. 92/43/EHS: Tato síť [Natura 2000] složená z lokalit s přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a stanovišti druhů uvedenými v příloze II...“ 

Jednotlivá stanoviště jsou jasně definována svým druhovým složením (pro stanoviště v České republice viz Katalog biotopů ČR (Chytrý a kol. 2010). Pro každé území soustavy Natura 2000 jsou jednoznačně vymezena chráněná stanoviště a druhy (pro Krkonoše viz více zde [1]), k dispozici máme aktualizované mapové údaje o jejich rozšíření (viz mapový portál AOPK ČR). Kvalita i rozloha stanovišť a populací chráněných druhů rostlin a živočichů je ve všech územích soustavy Natura 2000 opakovaně zjišťována – aktuální výsledky sledování stanovišť v České republice jsou shrnuty v publikaci Mapování biotopů v České republice (Härtel a kol. 2009). Účel všech těchto opatření je jasný. Umožnit systematickou kontrolu úspěšnosti našeho úsilí při ochraně zmiňovaných přírodních hodnot a zajistit, aby se plocha a kvalita chráněných stanovišť a velikost populací chráněných druhů skutečně nezmenšovala.

Píšeme-li například o druhově bohatých smilkových loukách, je to jednoznačně definované stanoviště, jehož vzezření, rozšíření i stav z hlediska ochrany může každý bez problémů zjistit. A snažíme-li se o stanovení maximální zastavitelné plochy těchto luk, pak opět vycházíme z jednoznačných a veřejně dostupných informací o jejich celkové rozloze v Krkonoších. Zábory lučních stanovišť Správa KRNAP eviduje od doby začlenění Krkonoš do soustavy Natura 2000 a tato evidence je dostupná. Na webu Správy KRNAP jsou uvedeny údaje o ploše, která v administrativních územích jednotlivých obcí ještě „zbývá k zastavění“. Všechny údaje slouží k tomu, aby nám postupně a po malých kouscích „okrajované“ přírodní hodnoty nakonec „neproklouzly mezi prsty“ jako životaschopný celek.