resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, určených k ochraně přírodních hodnot evropského významu. Jejím cílem je udržení biologické rozmanitosti naší přírody.

Druhově bohatá smilková louka na silikátových podložích v horských oblastech
Druhově bohatá smilková louka na silikátových podložích v horských oblastech
Tetřívek obecný
Druhově bohatá smilková louka na silikátových podložích v horských oblastech
Extenzivní sečená louka nížin a podhůří
Vranka obecná
Zvonek český
Chřástal polní

Pro územní ochranu těchto hodnot bylo celé území Krkonošského národního parku i jeho ochranného pásma vymezeno jako evropsky významná lokalita (EVL) Krkonoše a bez některých partií ochranného pásma též jako ptačí oblast (PO) Krkonoše. Z nejvýznamnějších přírodních stanovišť (např. tradičně obhospodařovaných luk), rostlin (např. zvonku českého), živočichů (např. vranky obecné) se staly předměty ochrany EVL Krkonoše, z vybraných ptačích druhů (např. chřástala polního nebo tetřívka obecného) pak předměty ochrany PO Krkonoše.

Důležitou součástí péče o předměty ochrany soustavy Natura 2000 je praktický management. Správa KRNAP obhospodařuje například několik stovek hektarů druhově pestrých krkonošských luk. Část z nich díky evropským dotacím v rámci projektu LIFE CORCONTICA.
Natura 2000 však do Krkonoš přinesla i nové administrativní opatření. Občané, kteří plánují na lokalitách soustavy Natura 2000 záměry staveb, rekonstrukcí, realizace sportovních areálů atd., jsou povinni požádat Správu KRNAP o stanovisko, zda u záměru lze nebo nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast Krkonoše dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (formulář).
Pro předcházení střetům mezi zájmy na rozvoj obcí a ochrany přírody je klíčové konzultovat váš záměr ještě předtím, než do něj investujete peníze, čas a energii. Naše kontaktní údaje naleznete níže na této stránce.

Závažným problémem ochrany přírody v Krkonoších je problém postupné ztráty tradičně obhospodařovaných luk, které jsou předměty ochrany soustavy Natura 2000 v EVL Krkonoše, v důsledku jejich záboru stavebními záměry. Řešením je stanovení maximální plochy lučních stanovišť, která může být veškerou zástavbou v Krkonoších zastavěna. Aktuální stav záborů lučních porostů na území jednotlivých krkonošských obcí ukazuje tabulka úbytků lučních stanovišť (xlsx 23 kB).

Jakékoliv dotazy týkající se Natury 2000 s vámi budeme rádi řešit i osobně. Pro informace o konkrétních záměrech se obracejte na Alžbětu Čejkovou (acejkova(zavináč)krnap.cz), Vieru Horákovou (vhorakova(zavináč)krnap.cz) a Stanislava Březinu (sbrezina(zavináč)krnap.cz), pro informace k PO Krkonoše kontaktujte Karolinu Mikslovou (kmikslova(zavináč)krnap.cz).