resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Praktická péče o předměty ochrany Natura 2000

V rámci udržení biologické rozmanitosti a zachování příznivého stavu vybraných přírodních stanovišť, ohrožených druhů rostlin a živočichů se snažíme získat finanční prostředky pomocí programů Ministerstva životního prostředí nebo programů Evropské unie. Z domácích zdrojů lze jmenovat Program péče o krajinu nebo Podporu obnovy přirozených funkcí krajiny. V současnosti Správa KRNAP čerpá na zlepšení stavu lokality Natura 2000 i finanční prostředky z Evropského dotačního titulu LIFE+. Více o projektu LIFE CORCONTICA naleznete na jeho samostatných stránkách. Inspirací v péči o lokality soustavy Natura 2000 v evropském měřítku je pro Správu KRNAP také členství v organizaci EUROSITE. Tato organizace sdružuje různé typy chráněných území, včetně naturových lokalit, kde probíhá výměna informací týkajících se péče o území. Zároveň zabezpečuje dobrou informovanost o připravovaných nebo probíhajících managementových programech na evropské úrovni.