resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Evropsky významná lokalita Krkonoše CZ0521009

Evropsky významné lokality jsou vyhlašovány na základě směrnice Evropského společenství – Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně Směrnice o stanovištích).

Na základě výsledků mapování rostlinných společenstev a vybraných druhů rostlin a živočichů bylo celé území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma navrženo rovněž jako evropsky významná lokalita. Vyhlásila ji vláda České republiky dne 22. 12. 2004 Nařízením č. 132/2005 Sb. Mapu s vyznačením hranic evropsky významné lokalitě Krkonoše i seznam přírodních stanovišť a druhů, které se staly předměty ochrany v evropsky významné lokalitě Krkonoše, naleznete na internetových stránkách AOPK ČR. Jedná se o 21 typů přírodních stanovišť (habitatů či biotopů), čtyři druhy rostlin a jeden druh živočicha. K jejich základnímu popisu vás navedeme z hlavní internetové stránky věnované Natuře 2000.