resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Stanoviska Správy KRNAP dle § 45i

Stanovisko dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. vydáváme v samostatné proceduře, nezávisle na stanovisku o vlivu předložených záměrů na ostatní předměty ochrany přírody a krajiny v národním parku, kterými jsou např. zvláště chráněné rostlinné a živočišné druhy nebo krajinný ráz.

 V případě, že Správa KRNAP negativní vliv realizace záměru nevyloučí, posune se záměr do rukou osoby autorizované k naturovému hodnocení. Konkrétní autorizovanou osobu si vybere a její práci též zaplatí předkladatel posuzovaného záměru (seznam autorizovaných osob i s kontakty naleznete na portálu CENIA). Autorizovaná osoba v podrobném posudku v rámci hodnocení EIA vyhodnotí míru poškození dotčeného předmětu ochrany a stanoví, zda je vliv záměru na EVL či PO významně negativní (v tom případě není realizace záměru možná bez prokázání převažujícího veřejného zájmu) či nikoliv.

V materiálu Posuzování vlivu záměrů na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Krkonoše (pdf 555 kB) seznamujeme veřejnost, jakým způsobem o naturových vlivech záměrů rozhodujeme, a doložit, že za rozhodováním jsou jasná a kontrolovatelná pravidla. V obecné části textu ukazujeme faktory, které při našem rozhodování hrají klíčovou roli. Tato část má formu otázek řešených u každého záměru, obsahuje základní informace, které je nutno mít při jejich zodpovězení na zřeteli, a odkazuje na další zdroje informací. Speciální částí je Klíč k naturovému posouzení záměrů pro stanovisko dle §45i… S jeho pomocí si můžete sami otestovat z hlediska naturových vlivů jakýkoliv běžnější záměr v Krkonoších a s velkou pravděpodobností tak předjímat stanovisko, které k záměru vydá Správa KRNAP. Znovu však opakujeme, že s pomocí prezentovaných materiálů lze předvídat pouze stanovisko Správy KRNAP dle § 45i zákona 114/1992 Sb., nikoliv například její vyjádření k žádosti o výjimku pro zvláště chráněné druhy živočichů nebo dle § 56 uvedeného zákona nebo její závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení dle § 78 uvedeného zákona.