resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Pěstební a těžební činnost

V souladu s dlouhodobou strategií Plánu péče o KRNAP a jeho OP a platným lesním hospodářským plánem zajišťují krkonošští lesníci široké spektrum činností, jejichž hlavním cílem je podpora přírodních procesů. Ty by měly v dlouhodobém horizontu umožnit postupné zvětšování plochu lesů, které budou zcela bezzásahové, ponechány pouze přirozenému vývoji.

Mezi tyto činnosti patří zejména:

  • šetrná obnova druhové a diferenciace věkové i prostorové struktury lesních porostů s použitím vhodných forem výběrných a podrostních způsobů hospodaření, šetrné technologie a maximálního využití přirozeného zmlazování dřevin,
  • záchrana genových zdrojů autochtonních krkonošských dřevin, zajištění sběru a skladování kvalitního osiva a pěstování geneticky kvalitní sadby,
  • vhodné formy regulace kalamitního výskytu některých druhů hmyzu při respektování statusu NP,
  • prevence škod působených lesní zvěří,
  • ochrana vodních toků, půdy a lesních komunikací.

Těžební činnost v lesních KRNAP a ochranného pásma souvisí výhradně s výše uvedenými formami péče o krkonošské lesy, s výjimkou odstraňování dřevní hmoty v případě přírodních kalamit (větrné kalamity, sesuvy půdy), kdy hrozí bezprostřední ohrožení.