resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Redukce invazivních a expanzivních druhů rostlin

Na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma je v současné době rozšířeno množství rostlinných druhů, které lze řadit mezi invazivní (v Krkonoších nepůvodní) a expanzivní (ty jsou v Krkonoších vesměs původní nebo byly do hor zavlečeny z podhůří).

Tyto rostliny mají schopnost velmi rychlého šíření, přičemž vytlačují místní druhy. Během několika let dokážou zcela ovládnout prostor a z původně druhově bohatých luk se stávají jednodruhové uniformní porosty invazivních nebo expanzivních druhů. V první skupině je to především šťovík alpský alpský (Rumex alpinus), křídlatky (Reynoutria), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) nebo vlčí bob (lupina) mnoholistý (Lupinus polyphyllus). Mezi expanzivní patří např. starček vejčitý (Senecio ovatus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) nebo bodlák lopuchovitý (Carduus personata).

Šířením invazivních a expanzivních rostlinných druhů jsou postiženy zejména vodní toky, louky a pastviny, tundrové ekosystémy, okolí cest a ladem ležící plochy. Jejich likvidace je náročným a dlouhodobým procesem, jak s použitím chemických přípravků (zejména selektivního herbicidu Round-Up), tak mechanicky (pokosem nebo vytrháváním jednotlivých rostlin). Správa KRNAP k tomuto účelu vydala informativní příručku a poskytuje i příslušnou poradenskou službu. V arkto-alpínské tundře pak sama realizuje složitější projekty likvidace těchto nežádoucích rostlin.

Více informací najdete na specializovaných stránkách zde.