resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

I. Základní pravidla na území KRNAP

OMEZENÍ STANOVENÁ ZÁKONEM O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY č. 114/1992 Sb.

Na území KRNAP je každý povinen:
► při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým.
§ 63 ZOPK;
§ 19 odst. 2 lesního zákona

Na celém území KRNAP je zakázáno:
►  provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku,
►  létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného právního předpisu.
§ 16 odst. 1 ZOPK

Na území KRNAP mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno:
►  sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy,
►  jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
►  vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
►  provozovat horolezecké sporty, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
►  tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
►  provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel.
§ 16 odst. 2 ZOPK

V klidových územích KRNAP je zakázáno:
►  pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody.
§ 17 ZOPK

OMEZENÍ STANOVENÁ ZÁKONEM O MYSLIVOSTI č. 449/2001 Sb.

Je zakázáno:
►  plašit zvěř jakýmkoliv způsobem,
►  rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat,
►  poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení,
►  v honitbě nechat volně pobíhat domácí zvířata mimo vliv svého majitele
§ 9 zákona o myslivosti; § 10 zákona o myslivosti

OMEZENÍ STANOVENÁ ZÁKONEM O LESÍCH č. 289/1995 Sb.

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí, dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

V lesích je zakázáno:
►  rušit klid a ticho,
►  jezdit na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy,
►  kouřit,
►  odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
►  znečišťovat les odpady a odpadky,
►  sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
►  vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
►  vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví.
§ 19 lesního zákona; § 20 lesního zákona