resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Kontaktní centrum proti korupci

Dne 15. prosince 2015 byla schválena "Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017" a "Akční plán boje s korupcí na rok 2015". Oba dokumenty byly zpracovány v návaznosti na usnesení vlády č. 418 "Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni ze dne 4. června 2014" a navazují na předchozí dokumenty a strategie.

Podrobné informace o boji proti korupci naleznete na www.korupce.cz.
Podrobné informace k ohlašování protiprávního jednání a porušení práva Unie naleznete na oznamovatel.justice.cz.

Poradní orgány

Správa Krnap dle § 20, zákona 114/1992 Sb. zřídila Radu národního parku. Součástí Rady národního parku je i Předsednictvo rady parku složené z členů Rady národního parku. Členové nejsou placeni.

Na základě Koncepce boje proti korupci na léta 2015 až 2017, navazující na předcházející Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 Správa KRNAP zveřejňuje souhrnný seznam poradců a poradních orgánů: