resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zavádění ekologicky šetrného lesního hospodářství podle Českého standardu FSC

Evidenční číslo projektu: CZ0121
Norwegian Financial Mechanism 2004-2009

Popis projektu:

Správa KRNAP je partnerem v projektu, financovaném z Norských finančních mechanismů. Stručně popsané cíle jsou následující:
1. Zavedení hospodaření dle standardu FSC v KRNAP a monitoring dopadů
2. Pořízení kompletu FieldMap pro monitoring
3. Propagace a informování veřejnosti o FSC včetně spotřebitelské kampaně
4. Publicita a řízení projektu
Hlavním partnerem projektu je FSC ČR, o.s. Některé části řeší KRNAP samostatně, jiné řeší FSC.
V rámci dílčích aktivit KRNAP je cílem zajistit certifikaci dle FSC Standardu (2009), zavést systém pravidelného monitoringu stavu lesních ekosystémů prostřednictvím provozní inventarizace lesů. Pro tuto aktivitu byla pořízena sestava pro terénní sběr dat a zahájena dvouletá etapa prací na provozní inventarizaci lesů. Díky ní bude možné plošně vyhodnotit stav lesa na základě statisticky vyhodnocených dat.
Zavedení hospodaření dle Českého standardu FSC a samotné získání certifikátu je prestižní událostí a ohodnocením stavu managementu lesních ekosystémů v KRNAP.

Více o certifikaci FSC v sekci Management lesů.

Harmonogram projektu:
Přípravná fáze projektu: 2008
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: podzim 2008
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 2009
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 2011
Předpokládané datum zahájení provozu: 2009

Celkové náklady na projekt činí 279.239 €. Projekt je podpořen prostředky NFMA