resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086

Popis projektu:

Realizace projektu vytvoří model přeshraniční spolupráce pro subjekty zabývající se kulturou na polsko-českém pohraničí na příkladu spolupráce Muzea keramiky a Krkonošského muzea Vrchlabí v oblasti popularizace zvyků a řemeslných tradic. Cíle bude dosaženo organizací společných aktivit kulturní tradice pohraničí pro cílové skupiny na obou stranách hranice.

Posilování rozvoje přeshraničních vazeb přispívá k zajištění trvalého rozvoje příhraničního území. Projekt bude šířit tradice příhraničního regionu mezi obyvateli a poukáže na jejich podobnosti a odlišnosti, což prostřednictvím zvýšení vzájemného poznání a porozumění, bude mít za následek zesílení přeshraničních aktivit a spolupráce mezi institucemi a organizacemi na různých úrovních: samosprávní, ekonomické, kulturní. Navíc, ukázka aktivní fungující přeshraniční spolupráce muzeí bude stimulovat rozvoj vzájemných kontaktů a vztahů ostatních subjektů odpovědných za organizování kulturních aktivit i cestovního ruchu v regionu, což podpoří myšlenku vytvoření regionální sítě s cílem spolupráce v oblasti kultury.

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

Správa KRNAP

  1. Administrace
  2. Propagace – plakáty, propagační letáky, bannery, inzerce, web
  3. Organizování workshopů a vzdělávacích aktivit - série opakujících se tematických akcí pro veřejnost vč. workshopů zahrnující tradiční oslavy (Masopust, Velikonoce, Slunovrat-oslava sv. Jana, Dožínky a Vánoce)
  4. Zvětšení a modernizace přístupu k informacím – tvorba prostorové makety Vrchlabí, tvorba DVD s lidovým tancem, tvorba CD s lidovými písni a koledami, nákup audio průvodce a promítací obrazovky
  5. Příprava a prezentace dočasných tematických výstav – 3 tematické putovní výstavy umístěné ve Vrchlabí i v Boleslawci

Muzeum Ceramiki

  1. Administrace
  2. Propagace – plakáty, letáky, pozvánky inzerce v tisku i webu, reklamní spoty
  3. Organizování workshopů a vzdělávacích aktivit - série opakujících se tematických akcí pro veřejnost vč. dílen (vánoční ozdoby, karnevalové masky a kostýmy, makety a miniatury, velikonoční dekorace, keramika a zdobení)
  4. Zvětšení a modernizace přístupu k informacím – nové webové stránky, mobilní aplikace, pořízení multimediální prezentace a infokiosků a další vybavení
  5. Příprava a prezentace dočasných tematických výstav – 3 tematické putovní výstavy umístěné v Boleslawci a ve Vrchlabí

Realizace projektu:
 

2. 12. 2017 Vánoční jarmark fotogalerie
13. 2. 2018 Masopust fotogalerie
27. 3. 2018 Velikonoce v muzeu fotogalerie
18. 5. – 19. 8. 2018 Archeologické nálezy v okolí Boleslawce
– výstava
fotogalerie
22. 6. 2018 Svatojánská noc fotogalerie
25. 8. 2018 Dožínky  v muzeu fotogalerie
1. 12. 2018 Vánoční jarmark fotogalerie
5. 3. 2019 Masopust fotogalerie
16. 4. 2019 Velikonoční dílničky fotogalerie
21. 6. 2019 Svatojánská noc fotogalerie
30. 8. 2019 Dožínky fotogalerie
3. 9. – 8. 12. 2019 Vrchlabí – Boleslawiec (výstava) fotogalerie
10. 9. – 24. 11. 2019 Nejen Krkonoše (výstava) fotogalerie
30.11. 2019 Vánoční jarmark fotogalerie

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení 30. 12. 2019

Celkové náklady na projekt činí 132 187,84 EUR. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.