resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Depozitář Krkonošského muzea – I. etapa – rekonstrukce objektu

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001723

Popis projektu:

Krkonošské muzeum je paměťovou institucí uchovávající poznatky o vývoji Krkonoš a o životě v krkonošském regionu. Jednotlivé pobočky muzea (Vrchlabí, Jilemnice, Paseky nad Jizerou a Harrachov) pro uchování sbírkových předmětů používají vlastní depozitáře v místě muzea - na půdě, v podkroví, v kancelářích. Depozitáře bohužel nesplňují požadované podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Realizace projektu počítá s rekonstrukcí stávající budovy na depozitář vč. zřízení zázemí odborných pracovišť.

Realizací projektu bude ukončena první fáze zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů prostřednictvím stavební obnovy objektu depozitáře. Krkonošské muzeum uchovává více než 40 tis. ks sbírkových předmětů a stavební připravenost pro jejich ukládání je základním předpokladem zachování kulturního dědictví regionu. Současně bude vybudováno zázemí pro nakládání s předměty (konzervátorská a restaurátorská dílna, digitalizační pracoviště či badatelna).

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

a) rekonstrukce stávajících depozitářů vč. pořízení nezbytného vybavení
Stávající objekt není aktuálně stavebně připraven na dlouhodobé užívání jako depozitář. V rámci předkládané projektu je připravena kompletní rekonstrukce objektu, včetně snížení energetické náročnosti jeho provozu. Současně budou provedena technická opatření vyplývající z metodického pokynu doporučujícího podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích. Součástí stavební rekonstrukce je změna dispozičního řešení objektu tak, aby do něj bylo možné umístit nejen depozitář, ale i manipulační prostor pro příjem sbírkových předmětů, pracoviště pro základní ošetření (konzervátorské pracoviště), pracoviště pro zpracování sbírek (digitalizační pracoviště, badatelská místnost) a ostatní nezbytné prostory (sociální zázemí, sklady apod.).

b) zvýšení ochrany sbírkových fondů
Depozitář se nachází v budově bývalého skladu materiálně-technického zásobování, který byl ještě v roce 2015 užíván jako autosalon a autoopravna. K ochraně sbírkových předmětů budou sloužit zabezpečovací systém či požárně bezpečnostní zařízení. Stavebními úpravami dojde k zabránění přímému osvětlení a omezení intenzity osvětlení a vlivu UV záření.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu činí 18 562 478 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.