resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Depozitář Krkonošského muzea – II. etapa – nový objekt

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007274

Popis projektu:

Krkonošské muzeum je paměťovou institucí uchovávající poznatky o vývoji Krkonoš a o životě v krkonošském regionu. Jednotlivé pobočky muzea (Vrchlabí, Jilemnice, Paseky nad Jizerou a Harrachov) pro uchování sbírkových předmětů používají vlastní depozitáře v místě muzea - na půdě, v podkroví, v kancelářích. Depozitáře bohužel nesplňují požadované podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Realizace projektu spočívá ve výstavbě nového centrálního depozitáře.

Hlavním cílem projektu je uchovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je třeba mít prostor, kde budou sbírkové předměty uloženy v podmínkách odpovídajícím charakteru předmětů.

V rámci I. etapy se řeší stavební obnova stávajícího objektu, kde vzniknou depozitární prostory a zázemí pronakládání se sbírkami (digitalizační pracoviště, konzervátorsko-restaurátorská dílna a badatelna).
V rámci II. etapy dojde k výstavbě nového objektu centrálního depozitáře, kde budou uloženy sbírky Krkonošského muzea v podmínkách zajišťující nejen bezpečné uložení ve smyslu fyzické ochrany (požární zabezpečovací systém, elektronický zabezpečovací systém, hasící systém GHZ aj.), ale i ve smyslu správného uložení (správná teplota, odvětrávané prostory, množství světla, prašnost atd.).

V projektu budou realizováby tyto aktivity:

Realizací projektu bude zajištěno zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů prostřednictvím výstavby nového objektu depozitáře. Krkonošské muzeum uchovává více než 40 tis. ks sbírkových předmětů a stavební připravenost pro jejich ukládání je základním předpokladem zachování kulturního dědictví regionu.

  1. budování nových depozitářů vč. pořízení nezbytného vybavení,
  2. pořízení technologií pro zajištění stabilního a požadovaného prostředí pro uložení sbírkových předmětů a systémů měření a regulace fyzikálních veličin – vlhkosti, teploty atd.

Nová budova je přístavbou stávajícího objektu, který taktéž slouží jako depozitář. Propojení mezi stávajícím objektem a přístavbou je umožněno uzavíratelným průchodem v úrovni 1. NP – sekční vrata. Objekt přístavby využívá principu ?kubus v kubusu?, tzn., že depozitní prostory jsou situovány do nitra dispozice a okolo těchto prostor je ze všech stran vytvořen tepelněizolační filtr v podobě chodeb a ve vertikálním směru v podobě dutiny dvouplášťové střechy. V každém podlaží jsou depozitní prostory rozděleny na dvě samostatné části. Depozitáře budou vybaveny pojezdovými regálovými systémy. V rohu budovy u místa napojení na stávající budovu se nachází vertikální komunikace – schodiště a výtah,
technické místnosti.

V 1. NP, 2. NP a 3. NP se nachází plošně identický depotní prostor (vnitřní kubus), který bude členěný dle druhu sbírek. Ve 2.NP se nachází technické zázemí plynového hasícího systému. Ve 3. NP se v místě technické místnosti nachází strojovna VZT. Všechna podlaží jsou propojena nákladním výtahem.

Vnitřní kubus neobsahuje okna – denní světlo je v prostoru depozitu nežádoucí. Instalace EPS bude provedena celoplošně. GHZ bude provedeno v objektu přístavby depozitáře ve všech třech nadzemních podlažích.

Harmonogram projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu činí 66 039 565,55 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.